Béke Királynője Rózsafüzér Imaközösség

Édesanya, boldog anya,
Virágszülő Szűz Mária,
Világra szült virágodnak
Ajánlj minket Szent Fiadnak!

Sík Sándor: Magyarok Nagyasszonya

Egyházközösségünkben Rózsafüzér Imaközösség valószínűleg 1911-től, a Szent Orbán Templom felszentelésének idejétől létezik. A 2019. évben a rózsafüzért imádkozók közössége Kómár István atya segítségével újraszerveződött. 2020. március 8-án került sor a rózsafüzérek megáldására, majd szeptemberben az imaközösség felvette a „Béke Királynője” nevet. A társulat taglétszáma jelenleg: 10 fő. Minden csütörtökön reggel 7 óra 30-tól kezdődik a közös imádság a templomban.

Imáikban kérik a Szűzanya segítségét a testvérekért és a közösségekért a közösen megfogalmazott imaszándékok alapján. Imáikon túl az egyházközösséget anyagilag és tevőlegesen is támogatják. Rendszeresen feladatot vállalnak a templom takarításában, díszítésben, a közösségi terek gondozásában. Karitatív munkát, idős testvérek látogatását, szent misére történő szállításukat is szívesen végzik. Az egyházi ünnepeket, templombúcsút szolgálatukkal segítik. Vannak az imacsoportban élethelyzetük, életkoruk, egészségi állapotuk okán a templomot nem látogató tagok is, ők a társulat háttérimádkozói, ők otthon kapcsolódnak be a közös rózsafüzérezésbe, szolgálatuk nagy kincs.

A tagok létszámában szeretnénk növekedni, ezért a közös imádkozásra nyitott, érdeklődő, imádságos lelkületű testvéreket szeretettel hívjuk, csatlakozzanak közénk, hogy minél többen imádkozzuk a legősibb Mária imádságot, a Rózsafüzért.

Mária, Béke Királynője, könyörögj érettünk!

Olyan, akár egy szent bilincs; csodálkozva nézem,
Ima közben épp úgy feszül, mint bilincs a kézen.
Nagyanyám is így viselte kezén az olvasót,
Bilincsbe vert kézzel ő is az Isten rabja volt.
Rózsafüzért viselt mindig, s hogy elment egy napon,
Rózsafüzér feszült kezén, a bús ravatalon…
Rózsafüzérrel anyám is szent kép elé hajolt;
Bilincsbe vert kézzel ő is az Isten rabja volt.
Engem is így tanított, s kezembe rózsafüzért adott,
Legyünk egész családunkkal szelíd Isten rabok!
Nagyanyám már tudja, hogy kik az igaz szabadok,
Hisz azért szabad ő a mennyben, mert Isten rabja volt.

Várkony István: Rózsafüzér

A rózsafüzér az ismétlődő imádság legkedvesebb formája, melynek végzésével bárki megteheti, amit az Úr Krisztus mondott: „szüntelenül kell imádkozni és nem szabad belefáradni” (Lk 18,1; vö. 21,36).

A rózsafüzérben a Miatyánk közbeiktatásával 20-szor 10 Üdvözlégyet imádkozunk, s a tizedekhez hozzákapcsoljuk megváltónk, Jézus Krisztus földi életének misztériumait. A négyszer öttizedes rózsafüzér sorrendje: Örvendetes, Világosság, Fájdalmas és Dicsőséges rózsafüzér.

A rózsafüzér nem liturgikus imádság, hanem a Krisztus-központú Mária-tisztelet magánájtatossága. Egyénileg mondva a személyes lelki élet, közösségben imádkozva a közösségnek fontos összetartója és építője.

A rózsafüzér ősi formáját a szerzetesek és a remeték már az első időktől kezdve használták, de elterjesztéséért különösen a ciszterciek és a domonkosok tettek sokat Mária-tiszteletük által. Elnevezése a XV. századi legendából származik, mely szerint egy Máriát igen tisztelő léleknek az volt a szokása, hogy rózsából koszorút kötött és ezzel díszítette a Szűzanya szobrát. Egy napon látomásában azt a figyelmeztetést kapta, hogy van más „rózsakoszorú” is, amelynek jobban örül a Szűzanya. 50 Üdvözlégy elmondása, mert az imádság rózsává lesz az Istenanya kezében, aki ezekből a legszebb rózsakoszorúkat fonja magának. Innen a rózsafüzér elnevezés.

Mi magyarok a rózsafüzért legtöbbször szentolvasónak mondjuk, mely az Üdvözlégy ima számlálására, „olvasására” utal.

„Mi is a rózsafüzér? Az evangélium esszenciája. Újra és újra Krisztus életének legfontosabb eseményeihez vezet minket. Azt mondhatnánk: a rózsafüzéren keresztül belélegezzük Krisztus misztériumát. A rózsafüzér a szemlélődés kiváltságos ösvénye.
Nem más, mint Mária útja. Létezik-e, aki jobban ismeri és jobban szereti Krisztust Máriánál.”

II. János Pál pápa, Pompej, 2003. október

Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért?

A rózsafüzért keresztvetéssel kezdjük, majd elmondjuk az Apostoli hitvallást. Az első szemekre elmondjuk a bevezető imákat: Miatyánk, három Üdvözlégy a megfelelő titkokkal és Dicsőség. Ezt követően kezdjük az első tizedet a Miatyánkkal és a tíz Üdvözléggyel. A tizedek végén a Dicsőséget imádkozzuk. Sok helyen szokásban van, hogy elimádkozzák a következő imádságot:

„Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.”

Az örvendetes olvasó

A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki hitünket növelje
 2. aki reményünket erősítse
 3. aki szeretetünket tökéletesítse

A tizedekre:

 1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál
 2. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál
 3. akit te, Szent Szűz a világra szültél
 4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál
 5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál
A világosság olvasója

A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki megtisztítson minket
 2. aki lelkünk békéjét megőrizze
 3. aki a szentségekben megerősítsen

A tizedekre:

 1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett
 2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét
 3. aki meghirdette Isten országát
 4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét
 5. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát
A fájdalmas olvasó

A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki értelmünket megvilágosítsa
 2. aki emlékezetünket megerősítse
 3. aki akaratunkat tökéletesítse

A tizedekre:

 1. aki érettünk vérrel verítékezett
 2. akit érettünk megostoroztak
 3. akit érettünk tövissel koronáztak
 4. aki érettünk a keresztet hordozta
 5. akit érettünk keresztre feszítettek
A dicsőséges olvasó

A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki gondolatainkat irányítsa
 2. aki szavainkat vezérelje
 3. aki cselekedeteinket kormányozza

A tizedekre:

 1. aki a halálból feltámadt
 2. aki a mennybe felment
 3. aki nekünk a Szentlelket elküldte
 4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett
 5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott

Valamennyi rózsafüzért követően elimádkozhatjuk a loretói litániát vagy pedig az alábbi könyörgést:

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát: add meg, kérünk, hogy e titkokról a Boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

A hét egyes napjain a következő rózsafüzér titkokat javasolt imádkozni:

 • hétfő: Örvendetes
 • kedd: Fájdalmas
 • szerda: Dicsőséges
 • csütörtök: Világosság
 • péntek: Fájdalmas
 • szombat: Örvendetes
 • vasárnap: Dicsőséges

Főünnepeken pedig azt, amelyik az adott ünnepnek jobban megfelel.