Nagyböjt 2. vasárnapja

             Szeretettel köszöntjük a Kedves Testvéreket 2021. 02. 28-án, Nagyböjt 2. vasárnapján.

  1. Ma, a katolikus iskolák számára lesz országos templomi gyűjtés. 
  2. Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól nem eszünk húst. A Vár és a Belvárosi templomban 16,15-kor keresztutat végzünk. A Szentlélek templomban, vasárnap 9,30-tól imádkozzuk a keresztutat.
  3. A Szandaszőlős Szent Orbán templomban, nagyböjtben péntekenként 18 órakor is lesz szentmise. Péntekenként 17.15 és vasárnap 8,30-tól a szentmise előtt imádkozzuk a keresztutat alatta gyónási lehetőség lesz. Csütörtökönként 18 – 19 óráig szentségimádást tartunk.
  4. A márciusban születettekért lesz a szentmise felajánlva a Belvárosi templomban hétfőn 17 órakor. Szandaszőlősön a vasárnapi szentmisében imádkozunk értük. Szeretettel várjuk őket. 
  5. Jövő szombaton, március 6 –án ovis mise lesz a Belvárosi templomban 10 órakor. 11 –kor az elsőáldozókat várjuk a Cserkészház színháztermébe. 
  6. Jövő vasárnaptól, a Belvárosi templomban, a 9, 30 –as szentmisék alatt lesz lehetőség a 2 év alatti gyermekekkel a rendház egyik hittan termében a szülőknek a szentmisét kivetítőn keresztül követni, míg a gyerekek játszanak. Az óvodások számára a prédikáció alatt misekuckó lesz, ami egy másik teremben a számukra érthető evangéliumi magyarázat megjelenítést jelenti. 
  7. A Belvárosi plébániára a Megyéspüspök úr 1 évre kinevezte az alábbi gondnoksági tagokat: Dr Hoksári László, Dr Urbán Dániel, Ádám Csaba, Rehó János, Urbán-Papné Szarvák Edit. Hordozzuk őket imáinkban.
  8. István atya szeretettel várja azokat a 7.8.és  középiskolásokat, akik bérmálkozni szeretnének,március 5-én,pénteken 18 órára a rendházba.

                                                     A SZENT NEGYVENNAP

2. hét: Evangélium: Jézus színeváltozása. – Jézus beszél Atyjával, imádkozik – ekkor láthatóvá lesz ragyogása – az apostolok örülnek

Ige: “Ez az én szeretett Fiam…”

Heti terv: Az imádság elmélyítése – és az Öröm 

Határozzam el, hogy legalább reggel és este (esetleg napközben) megállok imádkozni: s felmegyek Jézussal a Hegyre – s megcsodálom ragyogását… Hogy a nap minden eseményében örömmel IGENT akarok mondani neki.

Legalább naponta egyszer keressek kapcsolatot valakivel, szerezzek örömöt valakinek. Keressem az alkalmakat, hogy keresztény testvéreimmel egy szót, tekintetet váltsak, hogy Jézus közöttünk lehessen, hogy megerősítsem az Ő jelenlétét köztünk!

Ima (Minden reggeli imám ilyen elindulás lehetne): Jézusom, Te vagy a mindenség Ura, s bennem élsz.- Veled szeretnék nekiindulni a napnak – felebarátaim felé, – hogy a Te szeretetedet adjam nekik, s Te megjelenhess köztünk.

3. hét: Evangélium: Jézus élő vizet ad… –  Ige: “A víz, amelyet én adok örök életre szökellő vízforrás lesz benne”. (Jézus élni akar bennünk a szentségek által)

Ima: “Jézus! A lelkem száraz és szomjas. Adj nekem is élő vizet! önmagadat, Lelkedet! Add, hogy azoknak, akikkel ma találkozom csak a belőled fakadó élő vizet adjam”

Heti tervem: Felfedezni a Szentmisét, mint az élő víz forrását (Jézus megjelenik az Igében, az Eukarisztiában, a közösségben) … Volna-e módom egy-egy hétköznapi misére, szentséglátogatásra? – Napközben hálát adni és dicsőíteni lelkemben Istent. Kihasználom a szentgyónást – mint a megújulás szentségét!

Naponta legalább egy testvérrel kapcsolatot keresek – hogy a szívemben levő élő vízforrásból tápláljam – hogy Jézus közöttünk lehessen

Készítsünk egyéni és családi tervet: hogyan tudjuk a vasárnapi szentmisét valóban hetünk középpontjává tenni… Hogy járulunk hozzá, hogy a közösség miséi szépek legyenek:  az Atya gyermekeinek legnagyobb ünnepei – ahol Jézus élő vizet ad nekünk…(Időben érkezünk a szentmisére?) A szentmisére ugy megyek, hogy hozzá akarok járulni, hogy ott Jézus közöttünk lehessen? Tudatosan keresem a kapcsolatot mise után – közeliekkel és újakkal is?

Amint az adventi koszorú körül sok család összeül hetente (néhol hetente többször, vagy naponta) imádkozni, hasonlóan próbáljunk a szent 40 nap alatt is leülni pl. gyertya és töviskoszorú körül, hogy közösen imádkozzunk, beszélgessünk – a nagyböjt titkairól.

b.) Választhatunk közös elhatározásokat, pl.:

– péntekenként kenyér-víz vacsora (s ennek árát felajánljuk szegények javára);

– közös családi erénygyűjtő lap (pl. rajzolt töviskoszorúval, melynek töviseit a gyermekek, illetve a családtagok minden jócselekedet alkalmával virággá alakíthatják);

– heti TV mentes este – amikor a család közös imát, “liturgiát” tart pl. az alábbi rend szerint;

– esetleg egy másik TV mentes nap – közös családi játék céljára;

– közös keresztút, rózsafüzér a fájdalmas titkokkal;

– néhány nap nézzük át ruháinkat, játékainkat, s feleslegünket adjuk oda valakiknek vagy a karitásznak; 

– ki-ki ápolja kapcsolatait közössége tagjaival – kiscsoporttal, hittanosokkal stb. – másik napon a rokonokkal vagy a hittől távolabb állókkal…(lehet váltogatva minden napra más személyért élni);

– figyeljünk lakásunk szépségére, hogy Isten Országát tükrözze;

– vegyük észre családtagjainkban ami szép, s este beszéljük meg.

A családi összejövetelek liturgiája hasonló, mint az adventi koszorú körüli liturgia:

1. Nagyböjti ének:  vö. Hozsanna: 58, 60, 63,70, 82 stb.

2. Szentírásolvasás: választhatók János első levelének részei, vagy a napi olvasmányok, vagy az elmúlt vagy következő vasárnap olvasmányai; vagy pl.: Iz 1,16-20; 42,1-7;  49,8-15; 50, 4-9; 58,6-11;  Jer 17,5-10; Mt 1, 16-18; 5,20-26;18; 21.35; 25,31-46; Lk 18,9-14; 

3. Beszélgetés: arról, hogyan éltük a szent 40 nap utóbbi idejét, illetve beszélhetünk ennek a lapnak gondolatairól…

4. Befejezés: imádság – akár olyan, amit saját szavainkkal fogalmazunk meg, akár a Miatyánk;  vagy egy ének.

Minél teljesebb odaadással éljük a Szent Negyvennapot, annál inkább kell átmennünk kisebb nagyobb meghalásokon (nagypéntekeken) s annál teljesebben fogunk egyesülni húsvét titkával: az értünk meghalt, s halálában is a feltámadást hordozó Jézussal. Annál inkább tapasztaljuk a Lélek kiáradását saját lelkünkbe és másokéba. S annál mélyebben szólal meg egyszer csak a lelkünkben Jézus a Lélekben: Atyám! Ez a jó felkészülés húsvét ünnepére – s egy húsvéti keresztény életre: arra, hogy életünkben folyamatosan uralkodjék a feltámadás titka és az Atya gyermekeinek öröme.

(Vigyázz! Ne tégy több elhatározást, mint amennyit örömmel tudsz vállalni!!! De jó, ha minden napra vállalsz legalább egy-egy lemondást, és teszel valamit szeretetből. Lemondásaidat kiválaszthatod az egész Szent Negyvennapra vagy válthatod hetente, esetleg néhány naponta.)

hívő ember életének első nagy fordulata, amikor felfedezi a Végtelen Istent – a teremtő és mindenható Szeretetet – aki átöleli őt, szereti, gondját viseli… de aki valamiképpen “kívül” van, távol van…

A második megtérés hogy felfedezzük a közeli Isten, aki “belül” van önmagukban, és aki “köztünk” is megjelenhet, ha tudatosan próbáljuk úgy szeretni egymást, ahogyan Ő szeret minket. Idei nagyböjtünk sajátos meghívása lehet, hogy fedezzük fel, és újra és újra “szüljük meg” Jézust magunk között (Mt 18,20).  Ez a megtérés minden napos új nekiindulást kíván, hogy ma ismét tetekkel próbálom szeretni embertársaimat, és sajátosan azokat, akikkel Jézus szeretete összeköt.

Hogyan kerülhetünk élő kapcsolatba a bennünk élő Jézussal? Ha törekszünk az Ő szemével látni, az Ő szavaival szólni, az Ő A szent negyven nap ezért természetszerűen a szentségekre felkészülés utolsó ideje – a katekumenek utolsó “lelkigyakorlata”. Hiszen a katekumenek a szentségekben éppen azt kérik, hogy egyesüljenek Jézussal: az ő halálával és feltámadásával. De ugyanezért volt ez az időszak az egész közösség ünnepe is, hiszen mindannyian ugyanezt az elhatározást újították meg magukban: hogy egyesülni szeretnének Jézus halálával és feltámadásával, s szeretnék hogy önmagukban és maguk között megjelenhessen Ő, a Feltámadott.

lelkével gondolkodni…; s ha Vele egyesülten fordulunk embertársaink felé.

Aki a benne élő Jézussal alakítja kapcsolatait keresztény testvéreivel (és embertársaival), az megtapasztalja, hogy Jézus megjelenik közöttük (Mt 18,20).

A Szent Negyven Nap vasárnapi olvasmányai a legjobb útmutatóink a Jézussal való benső találkozás útján. – Ezek alapján készíthetünk lelki tervet a nagyböjt 6 hetére:

Hamvazószerda utáni csütörtök, péntek, szombat

Minden porrá lesz, ami nem szeretetből fakad.

Nagyböjti feladat: Tervezzük meg nagyböjtünk elhatározásait: 

                        a napi jótetteket (konkrétan mit is fogok tenni ezen a héten pl. a családban?)

                        valamiről lemondok (édesség,  TV) vagy valamit vállalok szeretetből

                        a családi közös ima mikor és hogyan lesz?

Kiengesztelődés ideje – Istennel (gyónás?!) – embertársaimmal (kivel is kellene kiengesztelődnöm?)

Ima: Uram arra hívsz, hogy térjetek meg. Szeretnék megtérni! átadni neked nagyböjtömet. Szentlélek újíts meg – alakítsd bennem Jézust… Adj fényt, hogy felfedezzem bűneimet – s tudjak hinni az újrakezdésben. Add, hogy Te légy világosság bennem mások számára!

1. hét. Evangélium: Jézus megkísértése… Minket is megkísért a test, a hiúság, a pénz..

Ige: “Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról való!” (Mt 4,4)

Heti feladat: Ha még nem tettük meg – tervezzük meg a nagyböjtöt. Vö. előző hét feladata. 

Minden lemondás figyelmeztessen: a földi dolgoknál (kenyérnél) sokkal nagyobb, ha Isten akaratát teszem – ha szeretek

Ajánlás: Mondjunk Igent azonnal, örömmel Istennek – családtagok kérésére, Isten hívásaira, lefekvésre, felkelésre. Hogy ne a test uralkodjék rajtunk (nemcsak kenyérrel él az ember), hanem Isten igéje

Ima: “Dicsőítelek Uram, Istenem, hogy minden földi teljesítményemnél, erőforrásomnál Te nagyobb vagy… S ha nem a földi támaszokban – kenyérben – bízok, a Te Igéd isteni módon képes megújítani.”