Felnőtt keresztelés

A kereszténység első századaiban alapvetően felnőtteket, később túlnyomórészt csecsemőket kereszteltek. Manapság ismét sokan fordulnak felnőtt megtérőként az Egyházhoz a keresztséget kérve.

Amikor egy felnőtt ember szívében felébred a vágy, hogy megkeresztelkedjen, az Egyház felkínálja a lehetőséget, hogy Jézus személyét és tanítását megismerje és azt a közösség segítségével életre tudja váltani. Mindez nem csupán ismeretet jelent, hanem a keresztény életmód elsajátítását, a keresztény közösség életébe való bekapcsolódást. A katekumenátus az Egyház ősi gyakorlata a hit megismerésére és megélésére.

A katekumenátus az Egyház ősi, s ma újra helyreállított gyakorlata, amellyel a hit iránt érdeklődőket (katekumen = „hitet tanuló”) segíti eljutni a szentségek vételéig.

Ez tehát egy „tanfolyam” azok számára, akik szeretnének megismerkedni a katolikus hittel, és részesülni a keresztség, bérmálás és elsőáldozás szentségében.

A felnőtt keresztelés sajátosságai a következők:·        Felnőtt keresztelésnél nem keresztszülőkről beszélünk (hisz szülői nevelésre itt már nincs se szükség, se mód), hanem kezesről, vagyis egy olyan katolikus keresztényről, aki felelősséget vállal Isten és a közösség előtt a keresztelendőért. Ő támogatja, segíti a felnőtt keresztény életben.

A felnőtt maga válaszol a kérdésekre az Egyház színe előtt, nincs szükség szülei vagy keresztszülei szavára. Ő már tudatosan, saját nevében vállalja a hitet és a hitből fakadó életet.

A katekumenátus ideje legkevesebb egy év. A felnőttkeresztelés időpontja többnyire húsvét ünnepének vigíliája, azaz nagyszombat este. A katekumenátusra személyesen lehet jelentkezni Hartung Ferenc atyánál 30/855.98.83


A keresztelési szertartása

Pap: Kedves szülők! Ti is azért hoztátok el újszülött gyermeketeket ide, az Isten házába, hogy erre az isteni életre vízből és szentlélekből újjászülessék, és Krisztus titokzatos Testének, az Egyháznak tagjává legyen. Krisztus Egyházának nevében kérdezem: Mi a gyermek neve?

Szülők: N. Pap: Ki lesz a védőszentje? Szülők: Szent N. Pap: Mit kértek Isten Egyházától N. számára? Szülők: A keresztséget.

Pap: Kedves szülők! Nektek, akik gyermeketek számára a keresztséget kéritek, kötelességetek lesz őt úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljen. Tartsa meg Isten parancsait, úgy szeresse Istent és embertársait, ahogy Krisztus Urunk tanította. Vállaljátok-e ezt a kötelességet?

Szülők: Vállaljuk.

Pap: Keresztszülők! Megígéritek-e, hogy támogatjátok a gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében?

Keresztszülők: Megígérjük.

Pap: N.! Nagy örömmel fogad téged a keresztény közösség. Ennek a közösségnek a nevében most megjelöllek a kereszt jelével. Először én, utána a szülők, keresztszülők.

Pap: Most pedig a keresztelendő gyermek és a magunk számára kérjük Isten szentjeinek közbenjárását!
Szentséges Szűz Mária, Isten anyja, Mind: Könyörögj érettünk!

Pap: Keresztelő Szent János, Mind: Könyörögj érettünk!

Pap: Szent József, Mind: Könyörögj érettünk!

Pap: Szent Péter és Szent Pál apostolok, Mind: Könyörögjetek érettünk!

Pap: Istennek minden szentjei, Mind: Könyörögjetek érettünk!

(Imádság a gonosz lélek hatalmának megtöréséért és a keresztség előtti megkenés:)

Pap: Mindenható örök Isten! Te azért küldted Fiadat a világba, hogy kiszabadítson minket a sátánnak, a gonosz léleknek hatalmából, és helyet adjon nekünk a Te világosságod csodálatos országában. Könyörögve kérünk, hogy szabadítsd meg ezt a gyermeket az áteredő bűntől, tedd őt szent Fölséged templomává, és engedd, hogy a Szentlélek lakozzék benne! Krisztus, a mi Urunk által.

Mind: Amen.

Pap: Védelmezzen meg téged Krisztusnak, a mi Üdvözítőnknek ereje! Ennek jeléül megkenünk téged az üdvösség olajával Krisztusban, a mi Urunkban, aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.

Mind: Amen.

(A pap – semmit sem mondva – megkeni a keresztelendő homlokát a keresztelendők olajával.)

A víz megáldása

Pap: E megáldott víznek titokzatos ereje által add meg kegyesen a lelki újjászületést N. szolgá(ló)dnak, akit meghívtál a keresztségre, hogy örök élte legyen! Krisztus, a mi Urunk által.

Ellentmondás a sátánnak, és a hit megvallása

Pap: Kedves Szülők és Keresztszülők! A gyermeknek, akit az Egyház színe elé hoztatok, Isten jósága új, kegyelmi életet ad vízből és Szentlélekből. Neveljétek majd őt szent hitünk tanítása szerint! Mondjatok tehát ellent a bűnnek, aztán tegyetek tanúságot hitetekről! Ez az Egyház hite, és ebben a hitben kereszteljük meg gyermeketeket.

Ellene mondotok-e a sátánnak? Szülők, keresztszülők: Ellene mondunk.

Pap: És minden cselekedetének? Szülők és keresztszülők: Ellene mondunk.

Pap: És minden csábításának? Szülők és keresztszülők: Ellene mondunk.

Pap: Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján?

Szülők és keresztszülők: Hiszünk.

Pap: Hisztek-e a Szentlélekben, a Katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek feltámadásában és az örök életben?

Szülők és keresztszülők: Hiszünk.

Pap: Ez a mi hitünk. Ez az anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

A keresztség kiszolgáltatása

Pap: Akarjátok-e, hogy N. elnyerje a keresztséget az Egyház hitében, amelyet az imént mindnyájan megvallottunk? Szülők és keresztszülők: Akarjuk.

(A pap erre megkereszteli a gyermeket, mondva:)

Pap: N., én megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.

Keresztség utáni megkenés

Pap: A mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, megszabadított téged a bűntől. Vízből és Szentlélekből új életet ajándékozott neked. Most pedig felken téged az üdvösség krizmájával, hogy szent népéhez tartozzál, és tagja maradj Krisztusnak, aki főpapunk, prófétánk, királyunk, és így elnyerjed az örök életet.

Fehér ruha átadása

Pap: N., a keresztségben új teremtménnyé lettél, és Krisztust öltötted magadra. Ez a hófehér ruha legyen keresztény méltóságod jele! Hozzátartozóid szava és példája pedig támogasson, hogy ezt a méltóságot tisztán megőrizd az örök életre!

Égő gyertya átadása

(A pap most a kezébe veszi az égő húsvéti gyertyát, vagy egy arról meggyújtott gyertyát, átadja az apának, vagy a keresztapának.)

Pap: Vegyétek Krisztus világosságát! Kedves szülők és keresztszülők! Rátok van bízva a világosság: a hit és a kegyelem fénye, amelyet ez a gyertyaláng jelképez. Óvjátok gondosan, hogy gyermeketek, akire ma ráragyogott Krisztus fényessége, szüntelenül a világosság fiaként járja az élet útját! Maradjon állhatatos a hitben, és amikor az Úr eljön, elébe járulhasson az összes szentekkel együtt a mennyei hazában.

Befejező szertartás

Pap: És áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú + és a Szentlélek!

Mind: Amen.

Pap: Menjetek békével!

Mind: Istennek legyen hála!