2021.04.18-án, Húsvét 3. vasárnapja

                  

Szeretettel köszöntjük a Kedves Testvéreket 2021.04.18-án, Húsvét 3. vasárnapján.

1. Jövő vasárnap könyörgő nap lesz a jó termésért, ezen a napon búzaszentelést tartunk szentmiséken. 

2. Élő beszélgetés István atyával.

Kedves Testvéreim, Barátaim, kedves Szolnokiak! 

Sokan jeleztétek felém, hogy a misék utáni megszokott párbeszédek most hiányoznak. Ezért szeretnélek meghívni benneteket a plébánia társalgójába, természetesen ONLINE, hétfőn 19 órától a facebook oldalunkon egy kis beszélgetésre. Ekkor szívesen válaszolok az ott feltett kérdésekre, gondolatokra, hogy kicsit közelebb kerülhessünk egymáshoz! István atya

3. Kérjük, hogy az adóbevallás alkalmával a személyi jövedelemadó 1 %-át a MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ javára ajánlják fel, melynek technikai száma:0011. Felajálható egy másik 1 % is az adónkból valamely alapítvány vagy közhasznú szervezet számára. Így válik lehetővé a SZOLNOK BELVÁROSI TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY részére is az adónk 1 %-nak felajánlása, melynek adószáma:18833520-1-16.illetve a VÁR-TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY részére, melynek adószáma:19221197-1-16.

Kedves Testvérek!

A Megyéspüspök Úr 2020 augusztus 1–én helyezett a Belvárosi Plébániára, rám bízva a Belvárosi, a Vár és a Szandaszőlősi plébánia vezetését.

Az Egyházmegye legnagyobb városában, a legnagyobb egyházközség nagy kihívást jelentett a számomra. Végtelenül hálás vagyok a szandaszőlősieknek, hogy augusztus elején nagy szeretettel befogadtak a plébániára, amíg a munkálatok tartottak a rendházban. Nehéz négy hónap volt, amíg nem tudtunk a rendházba beköltözni.

Nagy köszönet az atyáknak, akik a „szétszóratásban” is hősiesen végezték feladatukat. Decemberben költözhettünk be, azóta minden nap minden kis apró előrejutásnak örülünk. Immár a festők is elhagyták a rendházat, így a mindennapi munkához adott feltételek lassanként teljesülnek. Elkészült a plébániai iroda, a szükséges telefonvonal és internet, a hittantermek, az atyák lakrészei és a konyha.

Isten ezekben a napokban türelemre tanított bennünket, hisz internet nélkül, négy hónapon át zuhanyzó tálcában mosogatva nem volt egyszerű az élet. Miért is vállaltuk mindezt? Egyértelmű, Istenért, az evangéliumért és a ránk bízottakért.

Az elmúlt félévben az atyák közötti munkamegosztás a következőképen alakult: 

Ferenc atya a katekumenekkel és a keresztelőt kérőkkel foglalkozik és jórészt vasárnaponként a Vár és a görög templomban misézik. 

Domi atya a Szentlélek templom mellett, Feri atyával együtt a szociális otthonokat és a kórházakat látja el.

Zoltán atya főként Szandaszőlősön misézik, emellett a Tiszaparti Iskolánkban hitoktat. 

Jómagam vasárnap a 8 és 9, 30–as szentmiséket tartom a Belvárosi templomban.

Számomra a paptestvérek alkotják az elsődleges családot. Szeretnénk családként megélni papi közösségünket. Ebben segít a közös prédikációs készület, a vasárnapi közös ebéd, az esti teázások.

Hálás vagyok azoknak a munkatársaknak, akiket Gyuri atyától örököltem. Nagyszerű embereket ismerhettem meg személyükben. Sajnos a járvány miatt templomaink bevétele minimálisra csökkent, így kényszerű létszámleépítéssel kellett kezdenem itteni munkámat. Meg kellett válnunk Fózer Zoltántól, amit nagyon nehéz szívvel tettem meg. Molnár Zsuzsa főállású hitoktatónk lett, Fónagy Emese, amellett, hogy a Szentlélek templom sekrestyése maradt, az idősgondozásban helyezkedett el. Csontos Gyula a gondnoki, Tóth Péterné Terike a Belvárosi, Hernádi Ferenc a Vártemplom sekrestyési, Kovács Andrea és Kovács Attila karnagy úr az irodai adminisztrációs, Urbán – Papné Szarvák Edit a rendházzal kapcsolatos feladatokat látja el. Fogadjuk szeretettel az új és régi munkatársakat.

Nagyon köszönöm Ferenc atyának a lelkiismeretes munkáját, amit a katekumenek között végez. Két csoportot, a kezdőket és haladókat vezeti. Februárban egy bensőséges lelkinap után mutattuk be a keresztelésre, elsőáldozásra, bérmálásra készülő felnőtteket és kezeseiket a templomi közösségnek.

Nagyon köszönöm a hitoktatók munkáját, akik városunk iskoláiban végzik evangelizáló munkájukat a gyerekek és családjaik körében. Havonta találkozunk és februárban csapatépítő lelkinapon vettünk részt.

Szépen halad az elsőáldozókkal és a szüleikkel való készület. Szintén lelkinapra és kezeseikkel együtt, templomi bemutatásra került sor.

Nagy öröm a ministránsokkal való foglalkozás, melyet Zoltán atyával közösen végzünk.   

Elindult a férfi felnőtt asszisztencia is, akik ünnepi szentmiséinken végeznek liturgikus szolgálatot. Közülük hárman elkezdték az akolitus képzést is.

Márciusban indult a jegyes kurzus, melyet team párokkal együtt, 12 jegyes párnak tartunk.

Márciusban indult útjára a legfrissebb ifjúsági közösség, melyet fiatalokkal együtt tartok.

Isten áldásaként élem meg óvodánkban végzett munkámat. Minden hétfőn átjönnek óvodásaink a templomunkba, ahol egy fél órás foglalkozást tartok nekik, illetve két hetente az óvodapedagógusok lelki délutánját vezetem.

Iskolánkban a járványhelyzet ellenére havonta találkozok bibliaóra formájában a pedagógusokkal. Februárban elkezdtük az osztálymiséket, mely nagyon pozitív visszhangra talált a gyerekek körében.

A Belvárosi és Szandaszőlősi plébánián megalakult gondnokság, egy évig (míg az egyháztanács megalakul) hordozza a közösségi élettel kapcsolatos feladatokat.

A Szandaszőlősi plébánia a hívek adományaiból és önkormányzati támogatásból megújította a liturgikus eszközeit és új miseruhákat is tudott vásárolni.  A járvány előtt, felnőtt hittan formájában Sejt csoport alakult Az ottani közösség tagjai büszkék arra, hogy templomuk szomszédságában egyházmegyei támogatással levendulás kert létesült.

Nagy öröm számomra, hogy elindulhatott az online miseközvetítés és a Belvárosi 9, 30–as szentmisék alatt a gyerekeknek szóló misekuckó.

Közel 20 fő végezte el az elmúlt időszakban a személyesen vezetett Szent Ignáci lelkigyakorlatot.

Amennyire a járvány helyzet engedte, megtartottuk a házasság hetét, illetve a házaspárok megáldását és a házassági ígéretek megújítását.

Plébániánk életében sok minden természetesnek tűnik, pedig egyáltalán nem az. A Belvárosi Templomban az ellopott erősítők helyére újat kellett vásárolni és a hangosítást kiépíteni. A régi templomi fűtés a munkálatok következtében tönkrement, így teljesen újat kell beszerelni. Sajnos a Belvárosi Templom szentélyére és a rendház jó néhány nyílászárójának cseréjére és a vendégszobák felújítására már nem maradt forrás. A vírushelyzet miatt a perselybevételek minimálisra csökkentek, ugyankor a templom és rendház rezsijét és a munkabéreket ki kell fizetni. A Jóisten gondviselésének tanúi lehettünk ily módon is az elmúlt félévben. 

Nagyon köszönöm mindenki imáját, segítségét, szeretetét és türelmét, amivel munkánkat segíti Isten Országának építésében.  

Szeretettel és imával: István atya