2021.03.14-én, Nagyböjt 4. vasárnapján

           Szeretettel köszöntjük a Kedves Testvéreket 2021.03.14-én, Nagyböjt 4. vasárnapján


1. A Megyéspüspök úr rendelkezése alapján visszavonásig, templomainkban a nyilvános szentmisék szünetelnek. Minden hétköznap 17 órakor és vasárnap 9, 30 -kor online mise közvetítés lesz, mely megtekinthető plébániánk web és facebook oldalán. Segítsük az idősebbeket, hogy ők is követni tudják a számítógépen a szentmiséket. A szentmisék után vezetett szentségimádás lesz. Péntekenként 16,15 kor online keresztutat tartunk. Templomaink napközben továbbra is nyitva lesznek. Szeretettel kérjük, hogy mindenki lelkiismereti kötelességének érezze, hogy a vasárnapi szentmisére szánt adományát, plébániánk infrastruktúrának működéséhez akár átutalással, akár a perselybe dobással eljuttassa.

2. Vasárnaponként, a 9, 30 –as online mise közvetítés után, 10, 45 –kor áldoztatás lesz a Belvárosi, Vár és a Szandaszőlősi Szent Orbán templomnál azok számára, akik végig követték a szentmise közvetítést. 

3. Szeretettel kérjük, hogy a húsvéti szentgyónásunkat ne halasszuk az utolsó pillanatra. Gyónási lehetőség lesz jövő szombaton, március20 –án, 16 – 17 óráig a Belvárosi, Vár és a Szandaszőlősi Szent Orbán templomban.

4.Szeretnénk azoknak megköszönni a munkájukat, akik részt vettek a hétfői bútorpakolásban.

5.Szeretettel fogadunk továbbra is tartós élelmiszereket, melyeket a Belvárosi Plébánia irodájában, irodaidőben 9-12 óráig, 15-17 óráig lehet leadni, március 26- ig.

6. Jövő pénteken 14, 30 -kor ministránsgyűlés a Belvárosi templomban.

7. Az online misehallgatás etikettje. Érdemes tudatosítanunk, hogy az eucharisztikus ünnep tehát nem nézelődésre való, hanem aktív bekapcsolódásra hív. Ezért úgy nézzük a miseközvetítést, ahogy a templomi szentmisén is részt vennétek:

– csak akkor kezdjetek bele, amikor rá tudom szánni a teljes 60 percet,

– közben ne telefonáljak, nem menjek ki a fürdőszobába vagy a konyhába, nem eszek, iszok közben

– imádságos lelkülettel, a liturgikus feleleteket fennhangon mondva, az énekekbe kapcsolódva veszek részt.

 – amikor tiszteletünk jeleként állni szoktunk, akkor a szobátokban mi is felállunk a székből,

– amikor pedig az áldozásra kerül sor, akkor szítsuk fel magunkban a vágyat, hogy a köztünk is jelen lévő Krisztussal találkozzak.

– érdemes meggyújtani egy gyertyát/mécsest a monitor mellett, ami Krisztus világosságát, és az általa nekünk hozott lelki világosságot, valamint a mi készségünket szimbolizálja.

Akinek nem jár Adorémus, az alábbi linken megtalálhatja: https://ujember.hu/

                                                                      Nagycsütörtök

Krizma szentelési mise

            Nagycsütörtök délelőtt, az egyházmegyei papjai és hívei összegyűlnek a püspöki székhelyeken, hogy az apostolutóddal közösségben vegyenek részt az olajszentelési szentmisén. A jelenlévő papok, ekkor újítják meg a szenteléskor tett ígéreteiket, hisz nagycsütörtök a papság alapításának a napja.

            Ezen a Szentmisén szenteli meg a püspök a szent olajakat, melyet egész évben, egyházmegyénkben használni fogunk.

Az Oltáriszentség alapításának miséje

Az utolsó vacsora Szentmiséje

Az esti szentmisével megkezdődik a Szent három nap, hitünk legnagyobb titkának, a megváltásnak 3 napos ünnepe, mely az egész egyházi év tetőpontjaként tündöklik.

Nagycsütörtök az utolsó vacsora, az első Szentmise, az első Szentáldozás, az első papszentelés emléknapja – a testvéri szeretet és az egység parancsának estéje. 

Jézus szeretetének kiáradásáét tapasztaljuk meg. Ezen az estén a templom, különösen is az utolsó vacsora terme. A Szentmisét bemutató pap Jézust képviseli, a hívek, az apostolokat. Jézus ezért ma különösen is nekünk mondja: “Vegyétek és egyétek, ez az én testem…” Ezért, aki csak teheti, ma áldozik.     

Csodálatos kettőség figyelhető meg tehát ezen a Szentmisén, az ünnep és a fájdalom, a mise elejének jelképei, az utolsó vacsora örömének hangulatát idézik. Ezért van a pap fehér miseruhában (a fehér, mindig az örömnek, az ünnepnek a színe), ezért szól a Szentmise elején az orgona, ezért van virág az oltáron, ezért szólalnak meg dicsőségre minden templomban a harangok, a csengők, az orgona. A Dicsőség eléneklése után (egészen nagyszombatig) mindez elnémul. Döbbenetes a csend. Már érezzük ennek az éjszakának a drámáját: megkezdődik Jézus haláltusája, vérelverejtékezése. 

Jézus teljesen elveszti szabadságát, találkozik a halállal. Ez az éjszaka: “Szomorú a lelkem mindhalálig”, ugyanekkor mondja, hogy „Vágyva vágytam veletek enni ezt a húsvéti vacsorát”.

            A szenvedésre induló Jézus búcsúestéje övéivel. Jézus “vágyva vágyott” évek óta -igazából örök idők óta- készült erre a vacsorára. Ekkor adta át búcsú ajándékait:

1. Szeretetének jelét a lábmosásban, 2. Testének és Vérének szentségeit, 3. A papi átváltoztató hatalmat, 4. Végrendeletül elmondja a búcsúbeszédet, 5. És elmondja Egyházáért főpapi imáját.

Azután elénekli a hálaadó zsoltárokat, hosszú gyötrődésben, imádságban, teljes magárahagyatottságban elfogadja az Atya akaratát, engedi magát Júdás által megcsókolni, s elfogatásával megkezdi szenvedését. 

Jézus az ószövetségi keretet használja fel megváltó áldozatának emlékezetét ránk hagyva. 

            Nagycsütörtökön Jézus közösséget alapított. Egyébről se szól a búcsúbeszéd, mint egy megdöbbentő egymásba levésből. Jézus az Atyában van. Az Atya Őbenne. Jézus bennünk van, és mi Őbenne vagyunk.A vérrel verejtékezésre emlékező kis virrasztás után magára hagyjuk Jézust. Aludni megyünk. És ekkor jön egy nagy csöndes éjszaka, amelyből majd csak a passióban hallgatjuk vissza pert, amely éjszaka folyt le.A Szentmise Glóriájára megszólalnak a harangok, a csengők, az orgona, hogy azután gyász jeléül elhallgassanak egészen Húsvét éjszakájáig. A plébánia népe, egy családként ünnepli együtt a szent vacsorát. Ezt az éjszakát csak a kereszt rávetődő árnyékában ünnepelhetjük, mert Nagycsütörtök minden ajándéka a keresztből nyeri erejét.   Az evangélium után kerül sor a lábmosásra

Ennek liturgiájában rájövünk, hogy Isten nem felülről néz le ránk, hanem alulról néz fel ránk, mintegy alázatos szolga. Péter ezt nem tudja elfogadni.Oltárfosztás.

            A Szentmise végén oltárfosztás van. A minden díszétől megfosztott templom a pusztaság és vigasztalanság képét mutatja. A szentáldozat bemutatása szünetel, egészen addig, amíg az Úr fel nem támad. Régen az oltárt illatos vízzel, vagy borral és vízzel lemosták, majd szárazra törölték: a Krisztust jelképező oltáron mintegy elvégezték a holttestnek kijáró régi szolgálatot, vagy mintha verejtékes arcát törölnénk le. Mintegy, az apostoloktól elhagyatott, minden emberi vigasztalástól megfosztott Jézus képe. 

A pap az Eukarisztiát a Szentmise utolsó könyörgése után a mellékkápolnában rejti el, a tabernákulum üresen áll, hiszen elvitték közülünk a Mestert. Most elkísérhetjük az Úr Jézust a Getszemáni kertbe.

Búcsúbeszéd.

            A búcsúbeszédnek az olvasása, Nagycsütörtök estéjének lényeges mozzanata. Nehezen lehet ezt az estét úgy elképzelni, hogy a búcsúbeszédet nem olvassuk el, legalább egyénileg.

            Holnap nagypéntek, szigorú böjti nap. Jézus halálára emlékezve kerüljünk minden hangoskodást, zenét, 18 év fölött háromszor ehetünk, egyszer lakva jól és már 14 év fölött kerüljük a húsevést. Legyen ez csendes, elmélkedő nap a számunkra. Kerüljük a zajongást és hangos zene hallgatását.