Beszámoló a Szent Imre Művelődési Ház 2012. évi tevékenységéről

A Szent Imre Művelődési Ház 2012-es évi tevékenységét meghatározta az elmúlt évben befejeződött, de erre az időszakra is átkerült események a CSALÁD ÉVÉNEK programjaiból, továbbá a HIT ÉVE helyi megnyitása és az ezzel kapcsolatos események, valamint a hit évével együtt elkezdődött VÁCI EGYHÁZMEGYEI ZSINAT előkészületei és megnyitása, annak helyi programjai.   

A Család Évének plébániai eseményei nem értek véget azzal, hogy „letudtuk az évet és vége”.  Közösségeinkben továbbra is kiemelten szerepel, hogy többet foglalkozzunk a körünkben élő katolikus családok lelki gondozásával. Miután a családok megtalálták egymással a kapcsolatot, és megosztották egymással ünnepeiket és gondjaikat, ezt a feladatot, mint egy missziót tovább folytatták 2012 évben is, a plébániai közösségeink, de mindinkább a nevelési intézményeink családjai felé. Elsősorban a katolikus óvodánkhoz és iskolánkhoz tartozó szülői közösségekben és természetesen a nevelői (tantestületi) közösségben.

Milyen feladatokat végeztünk a Család évéhez kapcsolódóan egyházközségünkben?

Több tanítás hangzott el az óvodai és iskolai szülői közösségek összejövetelein arról, hogy a családi élet közössége a Szentháromság Egy Isten megjelenítője a szentségben, a méltóságban, a személyek kölcsönös ajándékozásában és elfogadásában.

Előadások és beszélgetések hangzottak el a családról, a szülői hivatásról, gyermeknevelésről, örömökről, kihívásokról, kérdésekről és válaszokról.

Mennyire fontos a családi nevelésben megszilárdítani az óvodai, iskolai nevelés során kapott értékeket (ima, viselkedés, beszéd, szeretetátadás, stb.).

Ebben az évben is öt alkalomból álló jegyes oktatáson a hittani anyag elsajátítása mellett sokrétűen megismertettük a családi élet szépségeit és a szükségszerűen adódó nehézségek orvoslásának lehetőségeit is, emellett a szentségi házasság titkának megélésének lehetőségét világunkban.

Több alkalommal találkoztak hitoktatóink a város iskolái hittanos gyerekeinek szüleivel, ahol a családi életben a hitre nevelés fontosságáról beszélgettek, melyben a szülőknek kell elsőként megjeleníteni Istennek a jóságát és szeretetét.

A katekumen csoportjainkban a hitre történő felkészítés kapcsán foglalkoztunk a keresztény családi élet értékeinek bemutatásával.

Folyamatos figyelmet fordítottunk a magányosokra, az idősekre és a betegekre.

A másik jelentős esemény, amely 2012-es évünket meghatározta, hogy XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából, 2012. október 11-i kezdettel meghirdette a Hit évét. Az új evangelizáció szellemében rendezett tematikus év a Szentatya szándékának megfelelően 2013. november 24-én fejeződik be. Ezzel együtt Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök egyházmegyei zsinatot hirdetett meg, amely október 11-én, csütörtökön, a II. Vatikáni Zsinat 50. évfordulóján, a Hit Éve nyitónapján vette kezdetét.

A Hit Éve és az Egyházmegyei Zsinat megnyitása a Belvárosi Templomban 2012 október 14-én, vasárnap történt meg.

Milyen fontosabb események történtek ezen a területen?

A plébániai közösségekben (katekumen csoportok, plébániai felnőtt hittan csoportok, stb.) beszéltünk a hit évének fontosságáról, szükségességéről a mindennapi keresztény életünkben.

Az iskolai lelki napokon tudatosítottuk azt, hogy „Újra fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét”.

Minden családot szeretettel buzdítottunk arra, hogy ebben az évben fokozottan figyeljünk Egyházunk felhívására, hogy mélyüljünk el hitünkben, annak megismerésében a közösségi programokon keresztül és megfelelő lelki olvasmányokkal.

A felnőttek számára tartott katekézissorozat részeként elmélkedések sorozata kezdődött a plébánián heti két alkalommal, mely a hit évének egyik tanításához kapcsolódik: „egyedül az istenhit képes kiemelni minket – egyénileg és közösségileg is – nyomorunkból”.

 Az elmúlt évben a művelődési házban folyt hitoktatás, jegyes kurzus, elsőáldozók felkészítése, énekpróba, ünnepségek, előadások megszervezése, valamint felnőttoktatás, melyért terembérleti díjat fizetnek a használók. Az átalakított szolgálati lakást, az LAURUS Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bérli.

Az intézmény vezetőjeként igyekszem a szabad termek bérbeadásából származó bevételekből a működéshez szükséges minimális feltételeket biztosítani. A programok lebonyolítását önkéntes segítőkkel közösen végezzük.

A 2012. évi szakmai tevékenységünk kiemelt területei:

– Családok

– Jegyesek, fiatal házasok

– Gyermekek, (óvodások, iskolások, hittanosok) ifjúság (cserkészek és más ifjúsági közösségek)

– Hátrányos helyzetűek

– Idősek

Alkotó művelődési közösségek: 

– Szolnoki Jubilate Kórus

– Veritas Scola Kórus

– Senior Kórus

– Ifjúsági Énekkar

– Hajnalcsillag Gyermekkórus

– Gitárosok közössége

– VIVÁLDI Ökumenikus Kamarazenekar

 

Öntevékeny közösségek, civil szerveződések, körök:

– Házas Hétvége közösség

– Családcsoport

– Óvodás szülők közössége

– Iskolás szülők közösség

– Szolnokért egyesület

– Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

– Katekumen csoportok

– Akolitusok közössége

– Ministránsok közössége

– Cursilló közösség

– Karitász csoport

– Pénteki csoport

– Életige közösség

– Fokoláre lelkiség  felnőtt csoport

– Fokoláre lelkiség ifjúsági csoport

– Szent Márton Közösség

– Karizmatikusok közössége

– Ifjúsági csoport

– Filmklub

– Mária Légió közösség

– Hitoktatók közössége

– Biblia kör

– Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

– Szolnok Belvárosi Templomért Alapítvány

– Damjanich János Cserkészcsapat

1. Rendezvények, programok:

01.03. Katekumen haladó oktatás Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

01.04. Katekumen kezdő oktatás Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

01.08. A vízkereszt ünnepével véget ért a karácsonyi ünnepkör, ezzel megkezdődött a farsangi idő

01.15. Ökumenikus imatalálkozó a Belvárosi Nagytemplomban

01.17. Katekumen haladó oktatás Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

01.18. Katekumen kezdő oktatás Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

01.22. Ökumenikus imanyolcad záró istentisztelete Helyszín: Belvárosi Nagytemplom

01.29. Csoportos jegyes oktatás Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

02.02. Lourdes-i kilenced ima Helyszín : Belvárosi Templom

02.05. Teológiát, hitoktató képzőt és Kateketika-lelkipásztori szakot végzettek találkozója Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

02.12. Egyházközösségi tanács tagok fogadalomtétel  Helyszín: Belvárosi Templom  Énekelt:Jubiláte kórus

02.13. Keresztény Értelmiségi Szövetség – előadás – Dr. Szedmák András: Az evolúció kritikája.  Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

02.14. Katekumen haladó oktatás Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

02.15. Katekumen (keresztségre készülők) oktatása kezdete Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

02.19. Inárcs – Kakucsi hívek zarándoklata hozzánk – Előadás Helyszín: Belvárosi Templom

02.20. Egyházközségi Tanácsgyűlés Helyszín: Belvárosi Plébánia Felújított előadó terem

02.22. Elsőáldozó gyermekek szüleinek találkozó Helyszín: Belvárosi Plébánia felújított előadó terem.

02.26. Katekumeneknek kiválasztás szertartás Helyszín: Belvárosi Templom

            Csoportos jegyes oktatás Helyszín: Belvárosi Plébánia felújított előadó terem.

02.28. Katekumen haladó Helyszín: Belvárosi Plébánia felújított előadó terem.

02.29. Szentlélek szeminárium Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

            Katekumen kezdő Helyszín: Belvárosi Plébánia felújított előadó terem.

03.03. Nagyböjti lelki nap. Isten minden embert szeret címmel.  Előadó:Dr. Stella Leontin atya  Helyszíne: Szent Imre Műv. Ház

03.05. Ökumenikus Lelkészkör  Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem.

03.06. Akolitus-kör találkozója. Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

03.07. Szentlélek szeminárium kurzus. Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

03.11. Elsőáldozóknak befogadó szertartás Helyszín: Belvárosi Templom; Csoportos jegyes oktatás  Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

03.12. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége gyűlés Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

03.13. Katekumen haladó oktatása. Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

03.14. Szentlélek szeminárium kurzus. . Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

03.18. Betegek kenetének kiszolgáltatása. Helyszín: Belvárosi  Templom

03.21. Szentlélek szeminárium kurzus.  Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

03.22. Keresztény Értelmiségiek Szövetség találkozó Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

03.23. Nagyböjti lelkigyakorlat meghívott vendég pap: Bokros Levente Ceglédi plébános Helyszín: Belvárosi Templom

03.24. Nagyböjti lelkigyakorlat meghívott vendég pap: Bokros Levente Ceglédi plébános Helyszín: Belvárosi  Templom

03.25. Nagyböjti lelkigyakorlat meghívott vendég pap: Bokros Levente Ceglédi plébános Jubilate kórus közreműködésével Helyszín: Belvárosi Templom; Csoportos jegyes oktatás Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház.

03.27. Katekumen haladó oktatás Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

03.28. Szentlélek szeminárium kurzus Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház; Katekumen kezdő oktatás Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

04.10. Katekumen haladó oktatás Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

04.11. Katekumen kezdő oktatás Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

04. 18. Szentlélek szeminárium kurzus Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

04.20. Építész diákkonferencia – templombemutatás, orgonabemutatás Kovács Szilárd orgonaművész közreműködésével. Helyszín: Belvárosi  Templom

04.22. Hála-hét az 5. éves Mustármag óvodáért. Több helyszínen

04.25. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége – kerekasztal – Vendégek: Harrach Péter KDNP elnöke. Lázár János FIDESZ frakció vezetője. Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház színházterem

04.26. Szentlélek szeminárium kurzus Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

04.29. Turai Nagyboldogasszony Kórus hangversenye Helyszín: Belvárosi Templom; Hálából az óvodáért – Énekel a vendég kórus

05.02. Szentlélek szeminárium kurzus Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

05.08. Katekumen haladó Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem; Katekumen kezdő Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

05.13. Kiállítás – 20 éves a szolnoki Karitász – A kiállítást megnyitotta Écsy Gábor atya Országos Karitászvezető helyszín: Belvárosi Plébánia kolostor rész.

05.21. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége – Tamási József Martfűi plébános előadása filmvetítése Címe: Keresztény élet a latin amerikai országokban.  Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

05.22. Katekumen haladó oktatás Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

05.23. Katekumen kezdő oktatás Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

05.28. Szolnoki Egyházközösségek majálisa Helyszín: Belvárosi Plébánia udvarán

06.03. Belvárosi  Templom búcsúünnepe Helyszín: Belvárosi Templom énekelt a Senior kórus

06.05. Katekumen záró találkozó – összevont Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

06.27. Bartók kórus hangversenye. Helyszín: Belvárosi Templom

07.18. Egyháztanácsgyűlés Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

08.01. Cigány holokauszt – megemlékezés. Helyszín:Szentlélek Templom

09.11. Katekumen – bérmálkozók felkészítése Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

09.15. Nyitott templomok éjszakája rendezvény –  Bartók kórus és Ella István orgonaművész  közös koncertje. Helyszín: Belvárosi Templom.

09.21. Szolnoki Bartók Béla kamarakórus ifjúsági hangverseny – Orgonán közreműködött Kovács Szilárd orgonaművész. Helyszín: Belvárosi Templom

09.22. Jótékonysági hangverseny a Rotary klub szervezésében a Belvárosi Plébánia Karitász részére. Helyszín: Belvárosi Templom.

10.08. Keresztény Értelmiségi Szövetség szervezésében – Dr. Őry Klára előadása: A hit, mint védőfaktor címmel. Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

10.10. Katekumenek felkészítése Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

10.16. Katekumen – Bérmálkozók felkészítése Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

10.16. Katekumen felkészítése Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

10.30. Katekumen/Bérmálkozók felkészítése Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

10.31. Katekumen kezdők felkészítése Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

11.03. Egyházi tisztségviselők képzése . Előadók: Dr. Beer Miklós Váci Egyházmegye püspöke, és Dr. Kocsis Imre professzor atya. Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

11.06. Katekumen/Bérmálkozók felkészítése. Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

11.11. Bérmálás.  Szentséget kiszolgáltatta:  Dr. Beer Miklós Váci Egyházmegye püspöke. Helyszín: Belvárosi Templom.

11.17. Egyházi tisztségviselők képzése  Előadó:Dr. Molnár Zsolt professzor atya Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

11.18. Karitász és Máltai Szeretetszolgálat Szent Erzsébet napi kenyérosztás. Helyszíne: Belvárosi Plébánia udvara.

11.24. Komoly zenei    hangverseny  Előadó művészek: Egyházi Géza és Tóth Adrienn opera énekesek. Helyszín: Belvárosi Templom

12.01. Egyházi tisztségviselők képzése Előadók: Dr. Turay Alfréd és Dr. Csiba Tibor professzor atyák. Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház.

12.07. Adventi lelkigyakorlat Hit Remény Szeretet címmel.  Vendég pap: Varga Sándor Jászkarajenő plébánosa. Helyszín: Belvárosi Templom

12.08. Adventi lelkigyakorlat Hit Remény Szeretet címmel Vendég pap: Varga Sándor Jászkarajenő plébánosa. Helyszín: Belvárosi Templom

Egyházi tisztségviselők képzése Előadó: Dr. Csáki Tibor professzor atya. Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház.

12.09. Magyar Katolikus Rádió miseközvetítés – énekel a Jubilate kórus Helyszín: Belvárosi Templom

Adventi lelkigyakorlat Hit Remény Szeretet címmel Vendég pap: Varga Sándor Jászkarajenő plébánosa. Helyszín: Belvárosi Templom

12.10. Keresztény Értelmiségi Szövetség  szervezésében  Előadás Advent és Karácsony címmel. Előadó: Szathmáry Judit

12.12. Erdélyi Advent címmel előadó est a Keresztény Kulturális Egylet szervezésében Közreműködött: VIVÁLDI keresztény kamarazenekar. Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház.

12.13. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola karácsonyi hangversenye Helyszín: Belvárosi Templom

12.14. Balázs Fecó adventi koncert Helyszín: Belvárosi Templom

12.15. Városi Adventi gyertyagyújtás

12.29. Jubilate kórus  koncert. Helyszín: Belvárosi Templom

12.31. Belvárosi Plébánia SZILVESZTERI BÁLJA. Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház.

Térítés ellenében folytatott programok, melyeket bérlőink szerveztek:

– Intézményünkben az elmúlt évben is hetente három alkalommal, folyamatosan működött az „Arany Csillag” Társastánc Klub.

– Az LAURUS Alapítványi Művészeti Alapiskola működéséhez biztosítottunk helyet, ahova a művészet különböző ágaira (képzőművészet, zene, néptánc, modern tánc) jelentkezhettek az iskoláskorú gyermekek.

– A szolnoki ARS-IN-KOM Hangverseny iroda szervezett hangversenyt.

– A szolnoki Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft szervezett hangversenyt.

– Az oktatási épületben, folyamatosan oktatási rendszeren kívüli felnőttoktatás folyt a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. szervezésében.

Képzések, ismeretterjesztés:

– Felnőttként keresztségre készülők felkészítése.

– Az akolitusok  képzések (rekollekció)

– Elsőáldozók felkészítése

– A kórházi lelki gondozók (3 fő) kötelező képzésen vettek részt. Nagy elismeréssel szólnak áldozatos munkájukról.

Jegyes kurzust indítottunk 28 jegyespár részvételével. A jegyes kurzus vezetői: Máthé György plébános, és szentségi házasságban élő önkéntes házaspárok. A kurzus hasznos segítséget nyújt a jegyesek házaséletre való felkészítéséhez.

 

2. A bemutatott tevékenység hatása Szolnok kulturális életére

Kulturális programjainkkal, igyekszünk értéket közvetíteni a résztvevők számára oly módon, hogy elismerten hiteles közvetítőket, előadókat, művészeket hívunk rendezvényeinkre, melyre szeretettel várjuk a város és a környék minden lakóját.

Ahogy az elmúlt évek során, így tavaly is, az intézményben működő kórusok, kamara zenekarok jelentős szerepet töltöttek be a város kulturális életében, fellépéseikkel gazdagították a zenei életet. Az év folyamán rendszeresek voltak a komolyzenei és igényes könnyűzenei koncertek, hangversenyek melyeknek állandó látogatói Szolnok város zeneszerető közönsége.

Karácsony táján rendszeresen tartják ünnepségeiket a templomban az általános- és középiskolák.

Nagy tetszést aratott a város lakosainak körében a Nyitott Templomok Éjszakájának művészi összeállítása és tanúságtevő ereje.

Pótolhatatlan jelentőségét érezzük a jegyes kurzusnak, mely a város, házasságra készülő jegyespárjait készíti fel a családi életre, mely esetenként egy új életforma kezdetét is jelenti számukra és a közösség aktív tagjaivá válnak.

A város minden korosztálya számára lehetőséget biztosítunk a hit megismerésére, elmélyítésére különböző közösségek, előadások, lelki napok révén, ezáltal sok magányos, helyét kereső ember találja meg a biztonságot adó közösséget.

Szolidaritást vállalva a legkiszolgáltatottabbakkal, ünnepek alkalmával műsorral, ajándékkal próbáljuk elviselhetőbbé tenni számukra helyzetüket.

Az intézményben működő művészeti iskola és társastánc klub színvonalas képzést és szórakozást biztosít a város fiataljai számára.

3. A megnevezett programokon résztvevők köre, száma

Programjainkon az elmúlt évben legnagyobb arányban a felnőtt korosztály vett részt, de jellemző, hogy sokszor egyszerre szerveztünk programot a család minden tagja számára, ezzel is erősítve a család szerepét és megtartó erejét.

– 14 alkotó művészi közösségben 744 alkalommal összesen 384 fő találkozott és tartotta próbáit.

– Öntevékeny közösségek, civil szervezetek /klubok, körök/ 944 alkalommal 450 fő részvételével tartották összejöveteleiket.

– Négy tábort szerveztünk összesen 54 gyermek, 62 fő fiatal és 40 fő vegyes korosztály részvételével.

– 8 saját szervezésű rendezvényünk volt, melyen összesen 9980 fő vett részt.

– 18 alkalommal szerepelt programunkban ismeretterjesztés 1180 fő részvételével.

– Külső szervek 21 alkalommal vették igénybe az intézmény szolgáltatásait 1426 fővel, elsősorban oktatás céljára.

Az intézmény összes látogatóinak létszáma az elmúlt évben: 93 3120 fő volt.

4. Az eltelt időszak alatt történt személyi, tárgyi változások ismertetése.

Az elmúlt évben az intézményben személyi változás nem történt. Így továbbra is egy fő intézményvezető: Fózer Zoltán és lelkes önkéntes segítői  látják el az intézmény működtetését. Valamint 2012. márciustól a hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás keretén belül a  munkaügyi központ és az önkormányzat támogatásaként  4 tartós munkanélküli személyt foglalkoztattunk, mely nagy segítség volt számunkra. 

Tárgyi változások az alábbiak szerint történtek:

– Az oktatási épületben sikerült kicserélni a régi elavult projektorokat, vetítővásznakat és számítástechnikai eszközöket. Így már kiváló tárgyi feltételekkel tudjuk biztosítani az oktatásokat vendégelőadásokat.

Fentieket a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának segítségével, érdekeltségnövelő pályázat keretében sikerült megvalósítani. (359.700ft)

5. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított támogatás felhasználásának módja.

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális programjainkat az általa fenntartott Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar szerepeltetésével támogatta.

6. Egyéb források bevonásának lehetősége.

Az önkéntes segítők bevonása nélkül nehezen működne az intézmény, ezért az egyik legfontosabb az ő segítségük. Ebben sok segítséget kapunk az Önkéntes Centrumtól.  Jelentős a Szolnok Templomért Alapítvány támogatása. Lehetőségeik szerint minimális mértékben támogatnak bennünket a szolnoki vállalkozók. Bevételi forrásainkat pályázatokkal, a terembérleti díjak emelésével, a termek jobb kihasználásával tudjuk növelni.

7. Kapcsolódás, együttműködés más intézményekkel, szervezetekkel, azok programjaival.

– Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

– Szolnokért Egyesület

– Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

– Szolnok Belvárosi Templomért Alapítvány

– Damjanich János Cserkészcsapat

– a Katolikus Mustármag Óvoda

– Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium.

– a Karitász Szolnoki Csoportja

– az egyházközség különböző közösségei, (hitoktatók, énekkarok, ifjúsági hittanosok, cserkészek, katekumenek, Házas Hétvégések, Mária Légió, Család csoport, akolitusok, stb.)

– a városi kulturális és oktatási intézményei

– Önkéntes Centrum

– a bérlőink

– az ARS-IN-KOM Hangverseny Iroda

– a Varga Katalin Gimnázium

– a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

– az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft

 

8. Pályázatokon való részvétel és azok sikeressége.

Önkormányzati pályázataink az utóbbi években eredményesek, fontos szerepük volt intézményünk tárgyi feltételeinek javításában és szakmai programjaink megvalósításában.

9. Szakmai fejlesztések, elképzelések a következő évre.

Programjainkkal, közösségeinket és a város lakosságát szeretnénk megnyerni a Belvárosi Plébánia a hozzá tartózó Szent Imre Művelődési Ház programjaiban való részvételéhez. Szeretnénk rendezvényeinket és egyházközségünket vonzóbbá tenni.

 

10. Az Önkormányzattal tervezett együttműködés formái.

Az önkormányzat és intézményünk között együttműködési  megállapodás van érvényben, melynek alapján közművelődési feladatok ellátását vállaljuk. Konkrét feladatként ifjúság  nevelése.Jegyes kurzus keretében, jegyeseket készítünk fel a házasságra és az életre.
Továbbra is fontos szerepe lehet az önkormányzattal való együttműködésben – idegenforgalmi és kulturális szempontból is –  műemlékként nyilvántartott Belvárosi Templomnak.
A Szent Imre Művelődési Ház törekszik a kultúra eszközeivel az értékek és a hit közvetítésében egyre nagyobb szerepet betölteni.

11. A kulturális szolgáltatást igénybe vevők partneri igény és elégedettség  mérésének formái, adatai.

Az intézményhez érkező elsősorban szóbeli, ritkán írásbeli visszajelzések elégedettséget tükröznek, más módon nem történik mérés, mivel a folyamatos kapcsolattartás ezt nem teszi egyelőre szükségessé.

 

12. Marketing tevékenység bemutatása.

– Programjainkról a vasárnapi szentmisék után a plébános folyamatosan tájékoztatja a híveket.

– Az egyházközségek „hírlevele” hetente megjelenő ÉLŐVÍZ című szórólapon szolgálunk információkkal.

– A Belvárosi Plébánia honlapján: www.szolkat.hu közzé tesszük és reklámozzuk programjainkat.

– Rendezvényeinkről plakátokról, szórólapokról és a helyi médiából is értesülhetnek az érdeklődők.

– Tapasztalatunk az, hogy az elmúlt évben is a személyhez szóló közvetlen meghívás bizonyult a leghatékonyabbnak.

Beszámolóm zárásaként szeretném megköszönni az önkormányzatnak, külön Szalay Ferenc polgármester úrnak, hogy minden tekintetben támogatták a 2012 évben is törekvéseinket.

Szolnok, 2013.02.28.

Fózer Zoltán, intézményvezető

Szent Imre Művelődési Ház