Bemutatkozás

Székhelye: Szolnok Templom út. 10.
Alapító szerv: Szolnok Belvárosi Római Katolikus Főplébánia
Alapítás: 1998. december 10.
Az intézmény vezetője: Fózer Zoltán
Az intézmény működési területe: Szolnok város és a váci egyházmegye Szolnok környéki települései.
Az intézmény alapításának célja:
A keresztény erkölcsi értékek közvetítése a kultúra, a művészet eszközeivel és ezek nyilvánosságának biztosítása. Közösségteremtés és erősítés. A hitoktatás segítése. Otthonteremtés Szolnok város és környéke keresztény és nem hívő közösségei számára egyaránt.

Alaptevékenysége és feladata:
– A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése kulturális programokkal a gyermek és fiatalok számára, játszóházi foglalkozások, vetélkedők, közös ünnepek, kiállítások szervezése, kézműves műhely működtetése, nyári hittanos és cserkésztábor szervezése, a város keresztény közösségei számára ünnepi alkalmak biztosítása, közösségi értékeinknek közismertté tétele (énekkarok, zenekarok, színjátszó csoportok bemutatkozása).
– A város keresztény közösségeinek – minden korosztálynak – kulturális együttlétek, programok szervezése.
– Lelkigyakorlatok szervezése.
– A helyi ünnepek, évfordulók és az egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele, a közművelődés élményeinek gazdagítása.
– Keresztény művészek megnyerése programjaink számára.
– Keresztény Népfőiskolai előadás sorozat szervezése.

„A kulturális javak védelméről és a múzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. Törvényből következő közművelődési feladatok:
– Közhasznú tanfolyamok
– A mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő tanfolyamok szervezése
– A közösségi emlékezet gazdagításához a dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele
– A helyi kultúra értékeinek megismeréséhez alkalmak teremtése
– Hangversenyek, irodalmi estek, művészeti kiállítások kínálata
– Az ifjúság művelődési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása.

Az intézmény felügyeleti, fenntartói neve: Váci Egyházmegye Ordináriusa
Az intézmény gazdálkodási jogköre: önálló költségvetési szerv
Az intézmény alaptevékenységét önálló, éves költségvetése alapján látja el.
Az intézmény képviselője: Turai János esperes plébános
Az intézmény vezetője: Kopasz Károly
Az intézmény az egyházakról szóló 1990. évi IV. tv. 12. és 13. §-a alapján jogi személy.

A Szent Imre Művelődési Ház, Szolnok város egyetlen intézménye, amely vállalkozik arra, hogy a keresztény értékeket közvetítse a világ felé. A Belvárosi Egyházközség fontosnak tartja a működtetését és a nehéz körülmények ellenére minden áldozatot meghoz a kultúra terjesztése érdekébe.

ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP
A magyar államtól visszakapott épületkomplexumot a Ferences Szerzetesrenddel 1991. augusztus 23.-án kötött szerződés alapján a Szolnoki Belvárosi Főplébánia tartja fenn és használja. A romos állapotban visszakapott épületet csak nagy nehézségek árán sikerült jelenlegi, használható állapotába hozni. Az intézmény első mérföldkő letétele ily módon még a megalapítást megelőző időszakra tehető. A használhatóság érdekébe kizárólag csak a legszükségesebb munkákat tudtuk elvégezni. Az alapítás után, első feladatként a Házat be kellett rendezni technikai eszközökkel, bútorokkal egy fillér nélkül, hogy aztán meg lehessen tölteni tartalommal. Mind a mai napig kölcsön bútorokkal, eszközökkel működik az intézmény. Az úttörő munkát egy lelkes, hivatásának és az egyháznak elkötelezett személy: Kopasz Károlyné (népművelő) végezete. Úgy gondoljuk, hogy a működőképessé tétel egy újabb mérföldkövet jelentett.
Az elmúlt években egyre több közművelődési feladatot vállalt fel az intézmény. Célul tűzte ki a keresztény erkölcsi értékek közvetítését, a kultúra és művészet eszközeivel, valamint az otthonteremtést Szolnok város és környéke keresztény és világi közösségei számára egyaránt.

MŰKÖDÉSI KÖRÜLMÉNYEK
A Szent Imre Művelődési Ház a város központjában, jól megközelíthető helyen a templom szomszédságában helyezkedik el. A művelődési ház áll: egy 200 fő befogadására alkalmas színházteremből és színpadból, hozzá kapcsolódik két öltöző, két mosdó, iroda, valamint a cserkész szoba. Az intézményhez tartozik egy öt oktató teremből és szolgálati lakásból álló épület, melyet tíz éve újítottunk fel, részben önerőből, részben önkormányzati segítséggel.
Jelenleg az épületben hitoktatás, jegyes kurzus, elsőáldozók felkészítése, énekpróba, ünnepségek, – előadások megszervezése folyik, valamint felnőttoktatás, melyért terembérleti díjat fizetnek a használók. A szolgálati lakást jelenleg egy Alapítványi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bérli.

SZEMÉLYI ELLÁTOTTSÁG
Az intézmény működtetésével járó feladatok, beleértve a vezetést is, két főállású alkalmazott látja el, kiket az önkéntes segítők tábora vesz körül.

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN FOLYÓ KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGEK
– Évek óta működik az Arany Csillag Társastánc Klub, melynek egyre nagyobb szerepe van az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltésében. Hetente négy alkalommal, összesen 400 fő számára biztosít kulturált programot.
– Havonta négy – öt alkalommal tartanak edzést a kapoeirások.
– Kéthetente a Házas Hétvége közösség tartja összejövetelét.
– Hétvégeken rendszeres foglalkozásokat tartanak cserkészeink.
– Havonta  a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének helyi szervezete és a Szolnokért egyesület tartja az üléseit.
– Közös ünnepléseknek, egyházi összejöveteleknek is helyet biztosítunk. Igen népszerű a szilveszteri és farsangi bál, valamint a pünkösdi majális.

A fenti tevékenységek résztvevői fiatalok és felnőttek, sok esetben családok részvételével folynak. A legfőbb önkéntes segítők a hitoktató tanárok, a képviselő testület tagjai, a cserkészek és ifjúsági énekkarosok. Az alábbiakban azokról a programokról teszünk említést, melyek csak fiataloknak és fiatalok részvételével zajlanak.

Már hagyományosnak mondható az adventi koszorú ünnepség és a hozzá kapcsolódó műsoros délután, ahol a gyerekek játszóház keretében elkészíthetik a család adventi koszorúját.
Szintén hagyományt teremtve, immár ötöd ízben kerül megszervezésre az úgynevezett Szolnoki Mikulás Csata a környező plébániák ifjúsági közösségei  és a cserkészek részvételével, amely a Mikulás ünnepség egy kedves, játékos formája.
Nem maradhat el a gyermekek karácsonya ünnepség, melyre aktuális színdarabbal készülnek a fiatalok.
Fiatal jegyesek részére felvilágosító összejöveteleket szervezünk. Ezek az alkalmak szolgálják a családi életre való felkészítést, a természetes családtervezést orvos bevonásával, a családi szocializáció elősegítését, a családvédelmet.
Nyaranta szervezünk hittanos és történelmi tábort.

Programjainkkal az ifjúság szabadidejének hasznos, tartalmas eltöltésén kívül  célul tűztük ki az ifjúság nevelését, ifjúság védelmét, drog és szenvedélybetegségek megelőzését. Mindezek a programok, a folyamatosan működő csoportok komoly igényt mutatnak az intézmény működését illetően.

MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK
Az intézmény használatba vétele óta folyamatosan igyekszünk megteremteni a működéshez elengedhetetlenül szükséges feltételeket. A nehéz működési körülményeket jelzi az is, hogy az alapvető feltételek biztosításához az intézményt kölcsön bútorokkal rendeztük be. Mindezt az tette lehetővé, hogy nagyon jó a kapcsolatunk a város több intézményével is. Többek között a Szolnoki Főiskolával, a Tisza parti Gimnáziummal, a Belvárosi Általános Iskolával, a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. – vel és az Alapfokú Művészeti Oktatási Intézménnyel. Minden vágyunk az, hogy előbb vagy utóbb saját, oktatást és művelődést hatékonyan segítő eszközökkel és berendezési tárgyakkal működjön a Ház. Ennek érdekében élünk a pályázati lehetőségekkel. Mivel az intézmény több ifjúsági programnak ad otthont, az ő érdekük is azt kívánja, hogy megfelelő működési körülményeket biztosítsunk.

Jelentős eredménynek tartjuk, hogy sikerült megtölteni tartalommal, ily módon elfogadtatni városi és országos szinten is intézményünket, a Szent Imre Művelődési Házat.