Színházterem felújítása

Nagy örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk a megújult Szent Imre Művelődési (Cserkész) házat, amely mint az országban kevés számú egyházi közművelődési intézményként szeretne részt venni a 21. század kulturális-közösségi törekvéseiben. A felújításokat sikerült elsősorban Szolnok város Ökomenikus Keresztény Egylet segítségével és részben önerőből megvalósítani. A felújítás során új belsőt kapott Művelődési házunk, amely érintette a teljes színházterem festését, a megrongálódott mennyezet kijavítását, a színpad újraburkolását, a világítási rendszer teljes felújítását energiatakarékos megoldásokkal és a parketta javítását. A külsőt tekintve a homlokzati felirat, a bejárati ajtó és a tető újult meg.

A képekkel szeretnénk szemléltetni a felújítás szükségességét, folyamatát és eredményét. Bővebben…

Sándor István SDB

Sándor István SDB (1914–1953)

Ima Isten szolgája Sándor István boldoggá avatásáért:

Mindenható Istenünk! Te meghívtad szolgádat, Sándor Istvánt Bosco Szent János nagy családjába. Életútján Mária, a keresztények segítségével vezetted őt a lélekmentés nehéz munkájában. Szabad döntése volt, hogy életét a magyar fiatalokért áldozza. A nehezebb utat választotta és tanúságot tett rólad az Egyház és a Szalézi Társaság üldözése idején. Ideálja a katolikus sajtó, Isten házának szépsége és a fiatalok nevelése volt. A derék és hű szolga lelkületével mutasson nekünk is utat. Kérünk, dicsőítsd meg őt a vértanúknak kijáró koszorúval. Krisztus a mi Urunk által. Ámen

„Velem tehettek, amit akartok, de Krisztus fog győzni, ti pedig elvesztek…..” kiáltotta 1953. június 8-án a kivégzésre vezetett Sándor István a fegyház folyosóján. Hogyan jutott el egy egyszerű szolnoki munkáscsalád legidősebb gyermeke arra a mélységes hitre, hogy nem csupán értette, de élte is a Szent Páli kijelentést, miszerint egyikünk sem él önmagának, hanem amíg élünk, az Úrnak élünk, és ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.

Bővebben…

Váci Egyházmegyi Zsinat

Beer Miklós váci püspök ünnepélyesen megnyitotta az egyházmegyei zsinatot

Október 11-ére, a 2. Vatikáni Zsinat meghirdetésének 50. évfordulójára, a Hit évének kezdő napjára egyházmegyei zsinatot hirdetett a Váci Egyházmegyében dr. Beer Miklós megyéspüspök. A zsinat hivatalosan a székesegyházban október 11-én, csütörtökön 10 órakor celebrált püspöki szentmisével veszi kezdetét; előkészítése azonban már egy éve tart.

 Az egyetemes zsinattal ellentétben (amelyen a résztvevő püspökök szavazataival dől el a kérdések többsége), az egyházmegyei zsinat olyan, papokból és világiakból álló tanácsadó testület, amely az egyházmegye püspökének nyújt segítséget. Amit tehát az egyházmegyei zsinat megfogalmaz, az csak javaslat; a törvényeket a megyéspüspök hozza. A váci egyházmegyében utoljára 1995-ben volt zsinat, Keszthelyi Ferenc püspöksége alatt.

Az előkészítő megbeszéléseken végül tíz olyan témakör alakult ki, amelyeket az elkövetkező időben az illetékes bizottságok előterjesztésére megvitatnak. A bizottságokat papok vezetik; ám azokban természetesen az adott területen az egyházmegyében dolgozó világi szakemberek is részt vesznek. A tíz témakör (zárójelben a bizottságok vezetőinek neve): Evangelizáció (Csáki Tibor); Egyházi szolgálattevők (Turai János); Liturgia (Tarnai Imre); Katekézis (Marton Zsolt); A plébániai közösség (Szecsődi Péter); Család (Sebők Sándor); Sajátos ellátást igénylő csoportok (Faragó Artúr); Az egyházmegye struktúrája (Molnár Zsolt); Anyagi javak (Varga András); Jelenlétünk a világban (Máthé György).

A bizottságok vázlatosan összefoglalták a szakterületükön felmerült kérdéseket, problémákat, fejlesztendő területeket. Ezek a vázlatok az elkövetkező két és fél év alatt „körbejárják” az esperességeket, ahol a helyi papok vezette bizottságok megismerik, megvitatják és kiegészítik azokat. A műhelymunka eredményeit ismét a bizottságok összesítik. A munkaanyag ezután kerül majd a zsinati gyűlés elé, ahol ismét megtárgyalják, majd jóváhagyásra fölterjesztik a megyéspüspöknek.

Az egyházmegye híveit – a plébániai újságokon, honlapokon és a hirdetéseken keresztül – rendszeres közleményekben értesíti a püspökség a zsinat történéseiről. Emellett az aktuális szándékot, kérést minden hónapban belefogalmazzák egy-egy fohászba, amelyet a hívek könyörgései között olvasnak föl a lektorok. Így, amellett, hogy az egyházmegyében élő katolikusok imáikkal kísérik a munkát, minden szentmisén elhangzik ugyanaz az egy könyörgés a zsinatért, ezáltal mindenkit bevonva az egyházmegye további életéért való imába és tevékenykedésbe.

Dr. Beer Miklós megyéspüspök: a Váci Egyházmegyei Zsinat meghirdetése

Mustármag Óvoda bemutatkozása

2007. szeptember 1-jén, nyílt meg óvodánk, egy gyermekcsoporttal a plébánia területén. A 2008/2009-es nevelési évtől két, 2010/2011-től három csoporttal működünk. Két gyermekcsoport a Verseghy park 4 szám alatti óvodaépületben – melyet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bocsátott rendelkezésünkre – egy csoport pedig a Templom úti épületben helyezkedik el.
Az óvoda védőszentjének Szent Ferencet választottuk. A Ferences rend 200 évig működött városunkban a kolostor épületében, ahol intézményünk véglegesen kialakításra kerül.

Kérem látogasson el önálló weboldalunkra, melyet az alábbi linken talál meg:
http://www.mustarmagovi.hu

Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium elérhetősége

Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Címe: 5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 4.

Honlap: http://www.tiszaparti-szolnok.hu

E-mail: tpgh@tiszaparti-szolnok.sulinet.hu

Tel: 06/56/513-821

Fax: 06/56/513-822

Iskolaigazgató: Nagy Györgyné

Fenntartó: Váci Egyházmegyei Ordináriusa
2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.

Képviselője: Csáki Tibor főigazgató
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
Tel.: 27 814 122,
Fax: 27 814 123

Beszámoló a Szent Imre Művelődési Ház 2013. évi tevékenységéről

A Szent Imre Művelődési Ház 2013-as évi tevékenységét mélyen meghatározta Bosco Szent János és a Szalézi rend lelkisége. Ezen rövid írásom megfogalmazásában szeretnék említést tenni Boldog Sándor Istvánról városunk egyik példaértékű polgáráról, aki életét áldozva, hittel és büszkeséggel állt szembe a kommunizmus ideológiájának elsöprő erejével. Sándor István élete és az élete folyamán véghezvitt tettei mintaértékű példaként mutathatók fel a mai fiatalság körében.

Azt, hogy egy közösség milyen nem „én”, vagy a kedves olvasó határozza meg, hanem „mi”. Ebből kifolyólag a közösség mindig olyan személyt választ maga közül vezető személynek, aki megfelel a közösség érdekeinek. Sándor István azon emberek közé tartozott, aki erejét nem arra fordította, hogy Őt szeressék, hanem arra, hogy Ő szeressen másokat. Sándor István maga köré gyűjtötte azokat a fiatalokat, akik szintén ezeket a nézeteket képviselték és így vált Ő az akkori Szalézi fiatalok példaképévé.

Milyen rendezvények és feladatok történtek Sándor István emlékével kapcsolatban, egyházközösségünkben?

Bővebben…

Beszámoló a Szent Imre Művelődési Ház 2012. évi tevékenységéről

A Szent Imre Művelődési Ház 2012-es évi tevékenységét meghatározta az elmúlt évben befejeződött, de erre az időszakra is átkerült események a CSALÁD ÉVÉNEK programjaiból, továbbá a HIT ÉVE helyi megnyitása és az ezzel kapcsolatos események, valamint a hit évével együtt elkezdődött VÁCI EGYHÁZMEGYEI ZSINAT előkészületei és megnyitása, annak helyi programjai.   

A Család Évének plébániai eseményei nem értek véget azzal, hogy „letudtuk az évet és vége”.  Közösségeinkben továbbra is kiemelten szerepel, hogy többet foglalkozzunk a körünkben élő katolikus családok lelki gondozásával. Miután a családok megtalálták egymással a kapcsolatot, és megosztották egymással ünnepeiket és gondjaikat, ezt a feladatot, mint egy missziót tovább folytatták 2012 évben is, a plébániai közösségeink, de mindinkább a nevelési intézményeink családjai felé. Elsősorban a katolikus óvodánkhoz és iskolánkhoz tartozó szülői közösségekben és természetesen a nevelői (tantestületi) közösségben.

Milyen feladatokat végeztünk a Család évéhez kapcsolódóan egyházközségünkben?

Több tanítás hangzott el az óvodai és iskolai szülői közösségek összejövetelein arról, hogy a családi élet közössége a Szentháromság Egy Isten megjelenítője a szentségben, a méltóságban, a személyek kölcsönös ajándékozásában és elfogadásában.

Előadások és beszélgetések hangzottak el a családról, a szülői hivatásról, gyermeknevelésről, örömökről, kihívásokról, kérdésekről és válaszokról.

Mennyire fontos a családi nevelésben megszilárdítani az óvodai, iskolai nevelés során kapott értékeket (ima, viselkedés, beszéd, szeretetátadás, stb.).

Ebben az évben is öt alkalomból álló jegyes oktatáson a hittani anyag elsajátítása mellett sokrétűen megismertettük a családi élet szépségeit és a szükségszerűen adódó nehézségek orvoslásának lehetőségeit is, emellett a szentségi házasság titkának megélésének lehetőségét világunkban.

Több alkalommal találkoztak hitoktatóink a város iskolái hittanos gyerekeinek szüleivel, ahol a családi életben a hitre nevelés fontosságáról beszélgettek, melyben a szülőknek kell elsőként megjeleníteni Istennek a jóságát és szeretetét.

A katekumen csoportjainkban a hitre történő felkészítés kapcsán foglalkoztunk a keresztény családi élet értékeinek bemutatásával.

Folyamatos figyelmet fordítottunk a magányosokra, az idősekre és a betegekre.

A másik jelentős esemény, amely 2012-es évünket meghatározta, hogy XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából, 2012. október 11-i kezdettel meghirdette a Hit évét. Az új evangelizáció szellemében rendezett tematikus év a Szentatya szándékának megfelelően 2013. november 24-én fejeződik be. Ezzel együtt Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök egyházmegyei zsinatot hirdetett meg, amely október 11-én, csütörtökön, a II. Vatikáni Zsinat 50. évfordulóján, a Hit Éve nyitónapján vette kezdetét.

A Hit Éve és az Egyházmegyei Zsinat megnyitása a Belvárosi Templomban 2012 október 14-én, vasárnap történt meg.

Milyen fontosabb események történtek ezen a területen?

A plébániai közösségekben (katekumen csoportok, plébániai felnőtt hittan csoportok, stb.) beszéltünk a hit évének fontosságáról, szükségességéről a mindennapi keresztény életünkben.

Az iskolai lelki napokon tudatosítottuk azt, hogy „Újra fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét”.

Minden családot szeretettel buzdítottunk arra, hogy ebben az évben fokozottan figyeljünk Egyházunk felhívására, hogy mélyüljünk el hitünkben, annak megismerésében a közösségi programokon keresztül és megfelelő lelki olvasmányokkal.

A felnőttek számára tartott katekézissorozat részeként elmélkedések sorozata kezdődött a plébánián heti két alkalommal, mely a hit évének egyik tanításához kapcsolódik: „egyedül az istenhit képes kiemelni minket – egyénileg és közösségileg is – nyomorunkból”.

  Bővebben…

DON BOSCO EREKLYE SZOLNOKON

A  BOSCO SZENT JÁNOS ereklye 2013. május 23-án csütörtökön a szolnoki Belvárosi tartózkodott.

Ezzel kapcsolatos hírek megtekinthetőek az alábbi linkeken:

Don Bosco Szent János ereklye Szolnokon

Beer Miklós váci megyéspüspök beszéde

Az ereklye fogadása Szolnokon

A Don Bosco Ereklye Szolnokon

Don Bosco üzenete

Sándor István városát is meglátogatta Bosco atyánk

DON BOSCO A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN

Sándor István boldoggá avatását kísérő szolnoki programok

2013. október 10., csütörtök, 16:00-kor a szolnoki Damjanich Múzeumban Sándor István kiállítás megnyitása. A kiállítást megnyitja: Dr. Varga Lajos segédpüspök Úr és Szalay Ferenc Szolnok polgármestere. Közreműködik a szolnoki Vivaldi Keresztény Kamarazenekar Bali József karnagy vezetésével.

2013. október 11., péntek, 18:00-kor a szolnoki Tisza moziban vetítik Dér András: Isten szolgája Sándor István című filmjét, majd azt követően közönségtalálkozó lesz Dér András rendezővel és Orth Péter színésszel, a film főszereplőjével.

2013. október 19., szombat, 10:30-kor boldoggá avatás Budapesten. Szolnokról külön vonat indul az eseményre. Jelentkezni a szolnoki Belvárosi Főplébánián lehet. Útiköltség: 1.500.- forint. Részletesebb tájékoztatást a szolnoki Belvárosi Főplébánia ad. Telefon: 56/371-203.

2013. október 20., vasárnap, 11:00-kor a szolnoki Belvárosi Nagytemplomban HÁLAADÓ SZENTMISE lesz a boldoggá avatásért. A szentmisét bemutatja: Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök Úr, a szentbeszédet a Szalézi Rend generálisa Don Pascual Chávez Villanueva tartja. Jelen lesznek Jász-Nagykun-Szolnok Megye és a Szolnok város vezetői. Közreműködik a Jubilate kórus Kómár István atya, karnagy vezényletével. A szentmise után történik a Szolnokon a Ságvári Endre körút átkeresztelése Boldog Sándor István körúttá.

2013. október 25, péntek 11:00-kor a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Jendrassik György Gépipari Tagintézmény bejáratánál helyezzük el Boldog Sándor István emléktábláját. Ebben az iskolában tanult Sándor István 1928 és 1931 között. Az emléktáblát megáldja Ábrahám Béla, a Magyar Szalézi Társaság Tartományfőnöke. Közreműködnek a Gépipari Tagintézmény növendékei.

2013. október 26, szombat 16:30-kor a Szent Imre Művelődési Otthon színháztermében lesz a helybeli KÉSZ csoport szervezésében, Dr. Varga Judit muzeológusnak, a Szalézi Centenáriumi Év vezetőjének Sándor Istvánról szóló előadása. Este 6 órakor, pedig ünnepi szentmisét tartunk Boldog Sándor István születésének 99. évfordulóján, melyet Havasi József szalézi atya mutat be. A szentmise után 19 órakor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Karnagyok Kamarakórusa Vivaldi: Glória című művét adja elő. Zongorán kísér: Almainé Szabó Gabriella, vezényel: Vajna Katalin.

Beszámoló a Szent Imre Művelődési Ház 2011. évi tevékenységéről

A Család éve

 A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése értelmében 2010 december 26-án kezdődött el a CSALÁD ÉVE  hazánkban és plébániáinkon is, amely 2011. december 30-án, Szent Család vasárnapján ért véget.

 A családi élet Isten tervének szerves része, sőt a család lehetővé teszi, hogy megérezzük az Istennel való közösség örömét. A férfi és a nő szerelmének szépsége, ha egész életre szóló szövetségre lépnek egymással, Isten legvonzóbb természetes képét jeleníti meg az emberi társadalomban. Ez az életszövetség a férj és a feleség kölcsönös javára, s az új emberi élet elfogadására és nevelésére irányul. Fontosnak tartottuk, hogy a család maga is a közös hit, a közös imádság otthona legyen.

Plébániai közösségeink jobban megismerték a körünkben élő katolikus családokat. Maguk a családok is megtalálták egymással a kapcsolatot. Örömmel megosztották egymással ünnepeiket és gondjaikat, segítették egymást munkával, személyes jelenléttel, tapasztalatok átadásával, és ha szükség úgy hozta anyagiakkal is.

Mit tettünk a Család évében egyházközségünkben?

–         Több tanítást hallottunk arról, hogy a családi élet közössége a Szentháromság Egy Isten megjelenítője a szentségben, a méltóságban, a személyek kölcsönös ajándékozásában és elfogadásában.

–         A Család évét remekül reprezentálta a Szolnokon megrendezésre került VII. Váci Egyházmegyei Találkozó családi programjai (előadások, vetélkedők, tanúságtételek).

–         Foglalkoztunk a fiatalok családi életre nevelésének kérdéseivel, hisz sokaknál az a családmodell is hiányzik, amely jelenvalóvá teszi, megjeleníti Istennek a jóságát, Istennek a hűségét.

–         Ebben az évben is öt alkalomból álló jegyes oktatáson a hittani anyag elsajátítása mellett sokrétűen megismertettük a családi élet szépségeit és a szükségszerűen adódó nehézségek orvoslásának lehetőségeit is.

–         Büszkeséggel töltött el bennünket, hogy egyre több olyan családdal találkoztunk, akik gyerekruhával, bútorral, baráti szóval, betegek ápolásával segítették egymást, a rászorulókat,

–         Figyelmet fordítottunk a magányosokra, az idősekre és a betegekre.

 Az elmúlt évben a művelődési házban folyt hitoktatás, jegyes kurzus, elsőáldozók felkészítése, énekpróba, ünnepségek, előadások megszervezése, valamint felnőttoktatás, melyért terembérleti díjat fizetnek a használók. Az átalakított szolgálati lakást, az LAURUS Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bérli.

Az intézmény vezetőjeként igyekszem a szabad termek bérbeadásából származó bevételekből a működéshez szükséges minimális feltételeket biztosítani. A napi teendők elvégzésében egy alkalmazott (takarító) segít, valamint a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft alkalmazásában álló dolgozókat és az Önkéntes centrum által hozzánk irányított személyeket foglalkoztatunk, mely nagy segítség számunkra. A programok lebonyolítását önkéntes segítőkkel közösen végezzük.

Bővebben…