Karitász

ELÉRHETŐSÉGÜNK

A Karitász csoportunk a Temető u. 7. sz. alá (volt Szentlélek Templom plébániai épülete) költözött.

Minden keddi napon 9 órától 11 óráig fogadják a rászorultakat.

Belvárosi Plébánia Karitász bankszámlaszáma: 

11745004-20114026-00000000

Kisebb tételű adományokat (ruha és élelmiszer) a Belvárosi plébánián továbbra is átveszünk irodai időben.

A Szent Erzsébet Karitász Csoportunk szeretettel várja az új tagok jelentkezését, akik az Ige tettekké váltásában a rászoruló, szükséget szenvedők segítésében örömmel részt vállalnának. Kérjük testvéreinket, hogy aki teheti, és kedvet érez e szép és tartalmas szolgálatra, az jelezze a plébánia irodáján, illetve minden szerdán délelőtt 9 órakor a csoport összejövetelén.

Irgalmas Uram, jóságos Uram, bátorságot adtál, hogy megérezzem: neked szükséged van rám.
Adj erőt, hogy szeretni tudjam a társadalom kivetettjeit, úgy, ahogyan te szeretsz engem.
Add, hogy megértsük: neked szükséged van ránk, és nekünk is szükségünk van egymásra!

TEVÉKENYSÉGÜNK

A rendszerváltás (1989.) után Barotai Imre plébános atya megbízta Csömöz Mihálynét és Durstné Dr. Gyurkicza Blanka orvosnőt, hogy indítsák el a szociális munkát Szolnokon is a belvárosi plébánián. E szép feladathoz sikerült is egy igen lelkes munkatársi gárdát megnyerni, melynek eredményeképpen 1992. május 13-án megalakult a Karitász Szeretetszolgálat szolnoki csoportja. E napon Vácról idelátogatott Lázár Ilona nővér, aki beszélt a Karitász feladatairól, szabályzatáról, az elesettek megsegítésének szépségéről és természetesen annak nehézségeiről is.

Rátekintve az elmúlt 16 év történéseire, mindig éreztük az Isteni gondviselés szerető figyelmét munkánkon. Az adományokból tudtunk ruhaneműt adni a fázóknak, élelmet az éhezőknek, pénzt a gyógyszerre, tüzelőre, vagy éppen a tanulók étkeztetésének befizetésére. Esetenként még bútort is juttatunk a rászorulóknak. Vigasztalást nyújtottunk a szegényeknek, elesetteknek, és mindazoknak, akik valamiben szükséget szenvedtek. Együttműködtünk a helybeli romaszervezetekkel, a hajléktalanok képviselőivel, hogy ételt, ruhát kapjanak a legszegényebb sorsban élők.

A szolnoki börtön lakóit is több alkalommal felkerestük, esetenként szeretetcsomaggal, műsorral, olykor ruhaneművel láttuk el őket, melyben Ratnik Ferenc börtönlelkész volt segítségünkre

A tiszai árvíz idején a szolnoki gátakat erősítő és védő emberek részére meleg teát és szendvicset biztosítottunk, a mentés ideje alatt. A pozsonypüspöki Árpád-házi Szent Erzsébet Cserkészcsapat tagjai 500.000 Ft értékben élelmiszereket és tisztítószereket adtak át részünkre, melyet a környékbeli árvíz sújtotta falvakban osztottunk szét. Eljutottunk segélyeinkkel Vásárosnaménybe, Beregsurányba is, de még a kárpátaljai Tiszaújlakon is sikerült a károsultakat segíteni. Beregszászról és Székelyudvarhelyről nyaraltattunk diákokat, akikkel a pihenés mellett megismertettük hazánk szép tájait, nevezetességeit is. Három beregszászi és egy tiszaújlaki tanuló részére évekig adtunk tanulmányi segélyt.

Gyűjtést rendeztünk a dévai árvák javára, melynek átadására eljött hozzánk Böjte Csaba ferences szerzetes atya, aki ezen alkalomból szentmisét celebrált templomunkban. Ezt követően sok-sok játékkal, édességgel és pénzadománnyal távozott el tőlünk, s vitte el a rászoruló gyermekek részére szeretetünk ajándékait.

Az elmúlt évben a Karitász csoportunk szervezésében megtartottuk a Szegények karácsonyát, amely az Ökumenikus Lelkészkör kezdeményezésére indult el. A karácsonyi csomagot, amely tartós élelmiszer és édesség mellett egy Szentírást is tartalmazott, minden olyan rászoruló megkapta, aki eljött a meghívásra. Emellett a templomunkban bemutatott pásztorjáték és a fúvószenei művészek előadása színesítették a programot és varázsolt egy kis melegséget a szívekbe. Ezt követően egy nevét elhallgató adományozó jóvoltából egy tál meleg étellel is megkínáltuk a jelenlevőket, akik örömmel, felszabadultan és jókedvvel töltötték el velünk ezt az estét, megérezvén azt a krisztusi szeretetet, amely sugárzott azokból, akik e szolgálatból részt vállaltak.

A Karitász csoportunk idősei részére szép emlékek maradtak azok a zarándoklatok, amelyeket során eljutottunk Rómába, Máriacellbe, Mátraverebély-Szentkútra, Máriaremetére, Máriapócsra és még hosszasan lehetne felsorolni azokat a helyeket, ahonnan lélekben megerősödve, a Szűzanya támogatását megérezvén feltöltődtünk a szolgáló szeretet gyakorlásához.

Hagyomány a Karitász csoportunknál, hogy Úrnapján az egyik körmeneti oltárt mi készítjük el és díszítjük fel. A pünkösdhétfői majálison a babgulyás főzőversenyen rendszeresen résztveszünk, az egyházközségi rendezvények alkalmával (farsang, lelki nap, stb.) pedig a szendvicskészítésből is kivesszük a részünket. Igyekszünk saját közösségünket is erősíteni azzal, hogy a közös névnapi, anyák napi és természetesen a Karitász ünnepén, a Szent Erzsébet napi együttlét lelki feltöltődést jelentsen mindannyiunk részére.

Munkánkat folyamatosan segítették azok a plébános és káplán atyák, akik az elmúlt évek során itt szolgáltak. Jelenleg Turai János plébános atya az, aki kiemelten fontos területként kezeli a diakóniát, a szegények megsegítését, és ittléte óta folyamatosan igyekszik a Karitász csoport munkáját segíteni és megújítani. De ugyancsak segítette munkánkat a Mária Légió és esetenként más közösségek tagjai is.

A város Önkormányzatával jó együttműködés alakult ki, melynek során elsősorban anyagiakkal támogatták törekvéseinket, de a településünk különböző szervezeteivel is jó kapcsolat alakult ki az évek során, így a Kamilliánus Családdal, a Máltai Szeretetszolgálattal, a Vöröskereszttel, a Civil Házzal, a Szetával és a Családsegítő Szervezettel.

Az elmúlt évtizedek alkalmával a Karitász csoportunk tagjai lélekben meggyőződve, az alábbi gondolatokkal kezdték az elesettek szolgálatát:

„Köszönöm Uram, hogy elém hoztad embertestvéreimet, akikben megismerhettelek Téged, és jót tehettem velük. Kérlek, Uram! Növeld bennem az alázatot és a szolgáló szeretetet.”

CÉLJAINK

Tevékenységünket az Isten és az emberek iránti szeretet táplálja. A városunk iránti szeretetünk abban nyilvánul meg, hogy igyekszünk felderíteni sebeit és azokat lehetőségeinkhez mérten „bekötözni”. „Amit egynek a legkisebbek közül tettetek, nekem tettétek.”(mondja Jézus.)

FELDERÍTENI VÁROSUNK SEBEIT!
Mit tettünk eddig? – A leginkább sebezhetők a helyzetüknél fogva leggyengébbek:
– a gyermekek,
– az idősek,
– a betegek,
– a magukra maradottak
– a kereső nélküli családok,
– a hajlék nélkül élők.

Érdekükbe eddig a következőket tettük:
AZ IDŐSEKÉRT, BETEGEKÉRT:
Egyházközségünk korosabb tagjainak szerdánként összejövetelt tartunk. Itt „közösbe tesszük” heti Istenélményeinket, évfordulókat ünnepelünk, közösen imádkozunk egyházközségünkért, városunkért.(betegeinkért, stb.)
Rendszeresen látogatjuk néhány egyedül álló, idős testvérünket.
Közülünk van, aki a kórházi lelki gondozást segíti, enyhülést, vigaszt próbál nyújtani beteg embertársainak.
Közösségünk betegeit rendszeresen látogatjuk, testvérként igyekszünk enyhíteni szenvedésén.

HAJLÉKTALANOKÉRT, KERESET NÉLKÜLI CSALÁDOKÉRT:
Rendszeresen támogatjuk a hajléktalanokat. Gyakran látjuk el őket meleg élelemmel, ruhával.
Jártunk a családotthonban, és az állami gondozottaknál is. A velük való mélyebb kapcsolat – építés terveinkben szerepel.
Ruhaosztásokat tartunk a Belvárosi Plébánia kolostor részében. Esetenként tartós élelmiszerrel is ellátjuk a rászorulókat.

A GYERMEKEKÉRT
Egyik testvérünk élő kapcsolatot tart fenn Böjte Csaba atyával, s támogatja egyik gyermekotthonát.
Ennek következtében az elmúlt nyáron egyházközségünk családjai szállásolták el az erdélyi gyermekotthon lakóit, s a karitász egyhetes programot állított össze a részükre.

KIEMELT FIGYELMET FORDÍTUNK VÁROSUNK TÖBBGYERMEKES, SZEGÉNY SORSÚ CSALÁDJAIRA.
Felvettük a kapcsolatot az egyházközségünkhöz tartozó iskolák (a többi iskola is tervben van) ifjúság védelmi felelőseivel. Az ő segítségükkel megtudtuk, hogy mely családok nem tudják fizetni a gyermekeik étkeztetését, hol halmozódtak fel hátralékok. Ezekhez a családokhoz elmentünk, környezettanulmányt végeztünk. Eddig 45 családot látogattunk meg.
A meglátogatott szülőkkel szoros a kapcsolat. Ruhaosztásainkon rendszeresen megjelennek és lehetőség szerint tartós élelmiszert is osztunk számukra.
A Szegények karácsonyának rendezvényén közel 100 élelmiszercsomagot osztottunk szét, s karácsonyi műsorral igyekeztünk szebbé tenni számukra az ünnepet.
Törlesztettünk tartozásokat, befizettünk ebédeket. Legtöbb esetben felsős gyermekekét ahol a kisebb testvér jogosult volt az Önkormányzat által finanszírozott ingyenes ebédre, de a nagyobb már nem.
Anyagi lehetőségeink ebben az esztendőben igen beszűkültek. Ezért kérünk támogatást pályázatunkkal.

 TERVEINK A KÖZELJÖVŐRE:
 – Folytatni a feltáró munkát a rászorulók körében.
 – Szeretnénk tovább bővíteni a befizetések számát a gyermekétkeztetésre.
 – Egyik testvérünk kidolgozott egy projektet a cigány származású, hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésére. Ennek szervezése folyamatban van.
 – Újra szeretnénk fogadni a dévai árvákat.
 – Szeretnénk kiépíteni a kapcsolatot városunk állami gondozottaival és lehetőség szerint elsősorban szeretetünkkel támogatni őket.

TUDJUK, HOGY A FELSOROLTAKAT CSAK ISTEN ÉS EMBERTÁRSAINK SEGÍTSÉGÉVEL TUDJUK VÉGHEZVINNI.

MINDKETTŐBEN IGEN BÍZUNK!