Esküvő


Kedves Jegyespár!

Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy szentségi házasságotok megkötését templomunkban ünnepelhetjük.

 1. Ha nem laktok a plébánia területén, akkor egyikőtök lakóhely szerinti plébánosától kell engedélyt kérni, hogy itt lehessen az esküvő.
 2. Szükséges beszereznetek mindkettőtök, 3 hónapnál nem régebbi keresztlevelét. Ez azon a plébánián lehetséges, ahol megkereszteltek benneteket.
 3. Ha még nem vagytok megkeresztelve, illetve nem voltatok elsőáldozók, bérmálkozók, és ha szeretnétek, természetesen van lehetőség ezeknek a szentségeknek a felvételére, de ez teljesen más készületet igényel. Akik nem itt laknak, azoknak a saját plébániájukon való felkészülést javaslom.
 4. Fontosnak tartom, hogy imádsággal is készüljetek életetek egyik legszebb napjára, és ehhez hozzátartozik a vasárnapi szentmise is.
 5. Az esküvő előtti pénteken lesz értetek a szentmise. Előtte van lehetőség a szentgyónás elvégzésére. Aki már volt elsőáldozó, annak amúgy is illik szentgyónáshoz járulnia. A szentmise után tartjuk a próbát.
 6. Kérlek benneteket, hogy rizst se a templomban, se a templom előtt ne szórjatok.
 7. Minden, az énekkel kapcsolatos dologban kántorunkkal kell egyeztetni.
 8. A jegyes kurzuson mindenkinek részt kell vennie, az esketést csak ebben az esetben tudom vállalni.
 9. Az esketés díja 30 000 Ft. Ha valakinek ezzel kapcsolatban gondja van, nyugodtan szóljon.
 10. Van lehetőség arra, hogy esketés szövegét megtanuljátok, hisz egymásnak szolgáltatjátok ki a szentséget.
 11. Ha van a rokonságban valaki, aki szívesen felolvasná az olvasmányt és könyörgéseket, erre is van lehetőség.
 12. Hogy ne futószalag esküvő legyen, ajánlom, hogy írjatok saját szavaitokkal imát családotokért, melyet akár ti, akár a rokonságból valaki felolvashat a szertartás folyamán. Bátorítalak benneteket, hogy ezt az imát, az esküvőig, és akár utána is, mindennap együtt mondjátok el.
 13. Az esküvő bejegyzett dátumát csak abban az esetben tekintem véglegesnek, ha a szükséges papírokat megkaptam.

Még egyszer, örülök, hogy itt vagytok. Szép készületet kívánok, és ne engedjétek, hogy a látszólag fontos elintéznivalók elvegyék a figyelmeteket az igazán lényegesről, hogy szeretetben és imában együtt készüljetek életetek legszebb napjára.

Imádkozom értetek és szeretettel várlak benneteket bármilyen kérdésben most, az esküvő előtt és utána is.

                                                                                   Gáspár István atya

                                                                          plébános 30/37.57.303


Házasságkötési kérdések:
Az igeliturgia után a jegyesek az oltár előtt állnak a tanúkkal együtt.
A pap ezekkel a szavakkal, vagy hasonlókkal szól a jegyesekhez:
Pap: (vőlegény neve) megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?
Vőlegény: Igen! vagy Megfontoltam és szabadon jöttem! vagy Szabad elhatározásomból jöttem!
Pap: Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, amíg a halál el nem választ benneteket egymástól?
Vőlegény: Ígérem!
Pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat?
Vőlegény: Elfogadom! vagy Elfogadom őket!
Pap: Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket?
Vőlegény: Ígérem!
Pap: (menyasszony neve), megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?
Menyasszony: Igen! vagy Megfontoltam és szabadon jöttem! vagy Szabad elhatározásomból jöttem!
Pap: Ígéred-e, hogy leendő férjedet tiszteled és szereted, amíg a halál el nem választ benneteket egymástól?
Menyasszony: Ígérem!
Pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat?
Menyasszony: Elfogadom! vagy Elfogadom őket!
Pap: Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket?
Menyasszony: Ígérem!
A házasságkötési szándék (consensus) kinyilvánítása

Pap: Kedves jegyespár! Most következik az a szent pillanat, amikor ünnepélyesen kinyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársai akartok lenni. Forduljatok egymás felé. Fogjatok egymással kezet, és én egybefonódott kezeteket átkötöm stólával annak jeléül, hogy házasságtok Isten előtt felbonthatatlan lesz.
Pap: N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarod-e a jelenlevő N.-t feleségül venni?
Vőlegény: Akarom!
Pap: Mondd tehát utánam: N., – Isten szent színe előtt – feleségül veszlek.
Pap: N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarsz-e a jelenlevő N.-hez feleségül menni?
Menyasszony: Akarok!
Pap: Mondd tehát utánam: N., – Isten szent színe előtt – feleségül megyek hozzád.
Pap: Most megkötött házasságtokat az Egyház nevében érvényesnek nyilvánítom, és megáldom az Atya, + a Fiú + és a Szentlélek nevében.
Pap: Ti pedig, testvéreim, akik itt jelen vagytok, legyetek tanúi e szent életszövetség megkötésének, amely Krisztus Urunk szavai szerint felbonthatatlan: “Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!” (Mt 19,6)
Házassági eskü
Az alábbi szövegek közül választhattok az eskető pappal egyeztetve.
Először a vőlegény mondja el az esküt, majd a menyasszony.
Eskü (A)
Pap: Most pedig, ősi magyar szokás szerit, esküvel is erősítsétek meg azt, amit az imént egymásnak ígértetek! Tegyétek ujjatokat a feszületre, és mondjátok utánam az eskü szavait! (Vagy olvassátok fel az eskü szavait)
Isten engem úgy segéljen, Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária és Istennek minden szentjei,
(csak a vőlegény) hogy a jelenlévő N.-t szeretem, szeretetből veszem feleségül
(csak a menyasszony) hogy a jelenlévő N.-t szeretem, szeretetből megyek hozzá feleségül
Isten rendelése szerint, az Anyaszentegyház törvénye szerint, és hogy őt el nem hagyom holtomiglan-holtáiglan semmiféle bajában.
Isten engem úgy segéljen!
Eskü (B)
Pap: Most pedig, ősi magyar szokás szerit, esküvel is erősítsétek meg azt, amit az imént egymásnak ígértetek! Tegyétek ujjatokat a feszületre, és mondjátok utánam az eskü szavait! (Vagy olvassátok fel az eskü szavait)
Isten engem úgy segéljen, Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária és Istennek minden szentjei,
(csak a vőlegény) hogy téged N. szeretlek, szeretetből vettelek feleségül
(csak a menyasszony) hogy téged N. szeretlek, szeretetből mentem hozzád feleségül,
Isten rendelése szerint, az Anyaszentegyház törvénye szerint, és téged el nem hagylak, holtomiglan-holtodiglan semmiféle bajban.
Isten engem úgy segéljen!
A gyűrűk megáldása
A pap az új házastársak gyűrűit tálcán az oltárra teszi, és megáldja
Pap: Áldd meg Istenünk, ezeket a gyűrűket, hogy az új házastársakat mindig emlékeztessék kölcsönös szeretetükre és hűségükre! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.
Pap: Csókoljátok meg a hűség gyűrűjét, húzzátok egymás ujjára (és mondjátok utánam:)
Férj: N. – viseld ezt a gyűrűt – szeretetem és hűségem jeléül: – az Atya, – a Fiú – és a Szentlélek nevében!
Feleség: N. – viseld ezt a gyűrűt – szeretetem és hűségem jeléül: – az Atya, – a Fiú – és a Szentlélek nevében!
Könyörgések
A könyörgéseket hozzátartozók is felolvashatják
Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Isten, hogy szentelje meg és halmozza el áldásával az új házastársakat!
Pap/felolvasó: A Szentháromság egy Isten tartsa meg őket szilárd egységben és életadó szent közösségben!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Pap/felolvasó: A mennyei Atya gondviselése adjon nekik hosszú életet és bőséges kegyelmet!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Pap/felolvasó: Krisztus békéje lakjék szívükben, és töltse el mindazokat, akik hajlékukba lépnek!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Pap/felolvasó: A Szentlélek egyesítse szívüket a tiszta szeretet elszakíthatatlan kötelékével!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Pap/felolvasó: A Szentháromság egy Isten fogadja be őket az élet alkonyán az örök boldogságba és végtelen szeretetébe!
ap: Mindenható Istenünk! Növeld bennünk a hitet, a reményt és a szeretetet! Add, hogy megtartsuk parancsaidat, és méltók legyünk elnyerni mindazt, amit ígértél! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen
A liturgiát vezető pap döntése szerint további könyörgések is beiktathatók.
Házassági áldás
A pap kitárt kézzel mondja vagy énekli a nászáldást
Most imádkozzunk, kedves testvéreim, ezekért a házastársakért, és kérve kérjük számukra Isten áldását, hogy segítségével jóságosan támogassa Őket, mert házasságukat is néki köszönik.
Világ teremtője, szentséges Atyánk, a saját képmásodra alkottad a férfit és az asszonyt, és életközösségüket bőséges áldásoddal akartad gazdaggá tenni.
Az új asszonyért könyörgünk hozzád alázatos szívvel, ki férjével ezen a napon szent frigyre lépett. Urunk és Istenünk, a te bőséges áldásod szálljon reá és hitvestársára (,hogy boldog házaséletük folyamán gyermekekkel ékeskedjék otthonuk és gyarapodjék egyházad)!
A te dicséretedet zengjék az örömben és téged keressenek a bánat idején, a te segítségedet élvezzék munkájuk közben, és érezzék, hogy mellettük állasz, ha gondokkal küzdenek!
A hívek közösségében imádkozzanak hozzád, a világban tegyenek tanúságot rólad, majd szép életkort érjenek s az itt jelenlévőkkel együtt a mennyei hazába jussanak, Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen

zentírási részek az esküvőre
Az alábbi Szentírási idézetek közül választhattok, hogy mit szeretnétek az esküvőtökön hallani.
Egy olvasmányt kell választani. Ez lehet Ószövetségi, vagy Szentlecke (Újszövetségi).
Ha szeretnétek, lehetőség van arra, hogy akár magatok, akár valamelyik hozzátartozótok felolvassa a kiválasztott olvasmányt.

Az olvasmányon kívül egy evangéliumot is válasszatok!
Az evangéliumot az eskető pap olvassa fel.

Ószövetségi olvasmányok
Olvasmány a Teremtés könyvéből
A teremtés hatodik napján Isten így szólt: “Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog.” Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: “Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog.”
Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott.
Ez az Isten igéje
(Ter 1,26-28.31a)

Olvasmány a Teremtés könyvéből
Így szólt az Úristen: “Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő.” Az Úristen megteremtette a földből a mező minden állatát, s az ég minden madarát. Az emberhez vezette őket, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az ember adott nekik. Az ember tehát minden állatnak, az ég minden madarának és a mező minden vadjának nevet adott. De a maga számára az ember nem talált segítőtársat, aki hasonló lett volna hozzá.

Ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, s mikor elaludt, kivette egyik oldalcsontját, s a helyét hússal töltötte ki. Azután az Úristen az emberből kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette. Az ember így szólt: “Ez már csont a csontomból és hús a húsomból. Asszony a neve, mivel a férfiből lett.”
Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz.
Ez az Isten igéje
(Ter 2,18-24)

Olvasmány a Teremtés könyvéből
Amikor Ábrahám elküldte szolgáját rokonaihoz, hogy feleséget szerezzen fiának, Izsáknak, a szolga így szólott a kiszemelt leány fivéréhez, Lábánhoz: Dicsőítettem az Urat, uramnak, Ábrahámnak Istenét, aki egyenes úton vezetett, hogy uram testvérének leányát elvigyem fiának. Most tehát ha szeretetet és hűséget akartok tanúsítani uram iránt, jelentsétek ki, ha nem, azt is jelentsétek ki, hogy aszerint forduljak jobbra vagy balra.”
Erre Lábán és apja ezt mondták feleletül: “Ez az Úrtól indult ki. Nem szólhatunk semmit sem hozzá, sem ellene. Nézd, Rebekka rendelkezésedre áll: vedd és menj!
Odahívták Rebekkát és megkérdezték: “Akarsz elmenni ezzel az emberrel?” “Akarok” – felelte. Erre elbocsátották Rebekkát, dajkájával, Ábrahám szolgájával és embereivel. Megáldották Rebekkát és mondták: “Nővérünk legyen ezerszer tízezerré.” Erre Rebekka útra kelt szolgálóival.
Napszállta idején kiment Izsák, s amikor körülnézett, tevéket látott közeledni. Rebekka is fölemelte szemét és meglátta Izsákot. Sietve leszállt a tevéről, s megkérdezte a szolgát: “Ki az a férfi ott, aki a mezőn felénk tart?” “Ő a mi urunk” – felelte. Erre vette a fátyolt és elfödte magát.
Izsák sátrába vitte, magához vette Rebekkát, s az a felesége lett. Izsák megszerette őt, úgyhogy megvigasztalódott anyjának elvesztésén.
Ez az Isten igéje
(Ter 24,48-51.58-67)

Olvasmány az Énekek-énekéből
Csitt,! A szerelmem! Nézzétek, ő jön ott, ugrál a hegyeken és szökell a dombokon!
Szerelmem olyan, mint a gazella, a fiatal szarvas hasonmása. Nézzétek, már itt áll házunk falánál benéz az ablakon, nézelődik a rácsokon át.
Aztán köszön, s így szól szerelmesem:
Kelj föl kedvesem, gyere szépségem!
Sziklák hasadékában fészkelő galambom, rejtekhelyeden, a szirtek szegélyezte ösvényen mutasd meg arcodat, hadd halljam hangodat, mert szépen cseng a hnagod, és bájos az arcod.
A kedvesem az enyém, s én az övé vagyok.
Tegyél a szívedre pecsétnek, mint valami pecsétet a karodra! Mert mint a halál, olyan erős a szerelem, olyan a szenvedély, mint az alvilág. Nyila tüzes nyíl, az Úrnak lángja.
Tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet, egész folyamok sem tudnák elsodorni. Ha valaki háza egész vagyonát felkínálná is a szerelemért, azt is kevesellnék!

Ez az Isten igéje
(Én 2,8-10.14.16a;8,6-7a)
Olvasmány Sirák fiának könyvéből
Ha jó az asszony, boldog ember a férj, s kétszer annyi lesz napjainak száma. A férjnek öröm a derék asszony: békességben töltheti életét. A jó feleség jó osztályrész: aki féli az Istent, az részesül benne.
Szegény-e vagy gazdag? A szíve jókedvű, és mindig vidámság tükröződik arcán.
Az asszony szerelme elbájolja férjét, okossága erőt önt tagjaiba.
A hallgatag asszony Isten ajándéka, a jól nevelt asszonyt nem lehet megfizetni.
A szemérmes asszony igen nagy kegyelem, és az erkölcsösnek nincs ellenértéke.
Az egek magasából világító naphoz hasonlít az asszony, ha jó, s dísze a házának. Mint az égő mécses a szent mécstartón, olyan a csinos arc az egyenes termeten. Aranyoszlopokhoz ezüsttalapzaton hasonlít a szép láb karcsú bokák fölött.
Ez az Isten igéje
(Sir 26,1-4.16-21 (vagy a görögben Sir 26,1-4.13-16)
Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből
Igen, jönnek napok – mondja az Úr -, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. De nem olyan szövetséget, mint amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Azt a szövetségemet ugyanis megszegték, holott én uruk voltam – mondja az Úr.

Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérk znek azok a napok – mondja az Úr: Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek. És többé nem lesz szükség rá, hogy az egyik ember a másikat, testvér a testvérét így tanítsa: Ismerd meg az Urat, mert mindnyájan ismerni fognak a legkisebbtől a legnagyobbig – mondja az Úr -, mivel megbocsátom gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem emlékezem.

Ez az Isten igéje
(Jer 31,31-32a.33-34a )

Olvasmány Tóbiás könyvéből

Akkor azt mondta Tóbiás Ráfaelnak: „Azarja testvér, légy szíves kérd meg Ráguelt, adja hozzám a nővéremet, Sárát feleségül.”
Ráguel meghallotta és azt mondta a fiatalembernek: „Egyél-igyál, mulass jól! Csak rajtad áll, testvérem, hogy feleségül veszed-e lányomat, Sárát. Én nem tehetem meg, hogy máshoz adjam, hisz te vagy a legközelebbi rokona. De őszintén beszélek veled, fiam: hétszer is megpróbáltam, hogy férjet szerezzek neki a rokonaink közül de amint közeledtek hozzá, még azon az éjjel mind meghaltak. De most egyél és igyál, fiam, az Úr majd megajándékoz kegyelmével és békéjével benneteket.” Tóbiás kijelentette: „Hallani sem akarok evésről-ivásról, amíg meg nem mondod kereken, mi a szándékod.” Ráguel így felelt: „Nos, mivel Mózes törvénye szerint a tiéd, az ég is azt akarja, hogy a tiéd legyen. Rád bízom hát nővéredet. Mostantól a bátyja vagy, ő meg a nővéred. Mától kezdve örökre a tiéd. Az ég Ura legyen hozzátok irgalmas ma este, fiam és árassza rátok kegyelmét és békéjét.”
Akkor Ráguel behívta a lányát, Sárát, kézen fogta és ezekkel a szavakkal adta feleségül Tóbiásnak: „Rád bízom. Mózes törvénye és parancsa neked ítéli feleségül. Vedd és vidd tiszta szándékkal atyádhoz. Az ég Istene adjon nektek szerencsés utat!”
Aztán a feleségéhez fordult és papírt hozatott az íráshoz. Megírta a házassági szerződést, amelynek értelmében a lányát feleségül adja Tóbiásnak, Mózes törvénye szerint.
Akkor aztán nekiláttak az evésnek-ivásnak.
Ráguel odaszólt a feleségének: „Tedd rendbe nővérem, azt a másik szobát és oda vezesd be őket.”
Az el is ment, s megvetette az ágyat a szobában, ahogy az ura mondta és odavezette a lányát.
Elsiratta, aztán letörölte a könnyeit és így szólt hozzá: „Ne félj lányom! Az ég Ura fordítsa örömre szomorúságodat.
Bátorság, édes lányom” Aztán kiment.

Tóbiás fölkelt az ágyból és azt mondta Sárának: „Kelj fel nővérem! Imádkozzunk együtt és könyörögjünk Urunkhoz, hogy elnyerjük kegyelmét és segítségét”.
Az fölkelt és elkezdtek imádkozni, hogy oltalmat találjanak. Tóbiás kezdte: „Áldott vagy, atyáink Istenei! Áldott a te neved örökkön-örökké! Dicsőítsenek az egek és mind a teremtmények mindörökké.

Te teremtetted Ádámot, és hűséges segítőül mellé adtad feleségét, Évát. Tőlük származik az emberiség. Azt mondtad: nem jó az embernek, ha egyedül van. Alkossunk mellé hozzá hasonló segítőtársat.
Uram, én most nem rendetlen vággyal veszem el a nővéremet, hanem tiszta szándékkal. Engedd, hogy irgalmat találjon és találjanak én is, és együtt öregedjünk meg.”
Közösen rámondták: „Úgy legyen, úgy legyen!”

Ez az Isten igéje
(Tób. 7, 9-16; 8,4-8)

Szentleckék

Szentlecke Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből
Testvéreim! Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki emel vádat Isten választottai ellen? Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk? Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard? De mindezeken diadalmaskodunk őáltala, aki szeret minket.
Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.
Ez az Isten igéje
(Róm 8,31b-35.37-39)
Szentlecke Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből
Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemi hódolatotok. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes.
Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek: az Úrnak szolgáltok.
A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak. Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, s ne átkozzátok. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok.
Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszért rosszat senkinek ne fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben.
Ez az Isten igéje
(Róm 12,1-2.9-18; (rövidebb forma: Róm 12,1-2.9-13))

Szentlecke Szent Pál apostol korintusiakhoz írt első leveléből
Testvérek! A test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is feltámaszt. Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? Aki azonban az Úrral egyesül, egy lélek vele.
Kerüljétek az erkölcstelenséget! Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen vét. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? Nagy volt a váltságdíjatok! Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben!
Ez az Isten igéje
(1Kor 6,13c-15a.17-20)

Szentlecke Szent Pál apostol korintusiakhoz írt első leveléből
Törekedjetek az értékesebb adományokra! Ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek.
Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
S a szeretet nem szűnik meg soha.
Ez az Isten igéje
(1Kor 13,31-13,8a)

Szentlecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
Testvérek! Éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk jó illatú áldozati adományként az Istennek. Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből.
Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az Egyháznak: testének ő a megváltója. Amint tehát az Egyház alá van vetve Krisztusnak, az asszony is mindenben férjének.
Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte, hogy a keresztségben szavával megtisztítva megszentelje. Ragyogóvá akarta tenni az Egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen. Így a férj is köteles szeretni feleségét, mint saját testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. A saját testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja, gondozza, akárcsak Krisztus az Egyházat. Mert tagjai vagyunk testének.
“Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségével tart, és a kettő egy test lesz.” Nagy titok ez, én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom. Szeresse hát mindegyiktek a feleségét, mint önmagát, az asszonyok meg tiszteljék férjüket.
Ez az Isten igéje
(Ef 5,2a.21-33; (rövidebb forma: Ef 5,2a.25-32))
Szentlecke Szt. Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből
Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva, egy testben.
Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Akár mondotok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.
Ez az Isten igéje
(Kol 3,12-17)
Szentlecke Szent Péter apostol első leveléből
Ugyanígy az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, hogy ha némelyek közülük nem is hisznek az Isten szavának, a feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje őket, amikor látják tiszteletet érdemlő, tiszta életeteket. Ékességüket ne külsőségekben keressék, abban, hogy hullámos a hajuk, arany ékszereket aggatnak magukra, vagy drága ruhákat viselnek. Az Isten szemében a rejtett ember az értékes, romolhatatlan szelídségével és nyugodt lelkével. Hajdan így ékesítették magukat a szent asszonyok is: reméltek az Istenben és engedelmeskedtek a férjüknek. Így engedelmeskedett Sára is Ábrahámnak, akit urának nevezett. Az ő leányai vagytok, ha jót tesztek, és semmiféle fenyegetéstől nem ijedtek meg.
Hasonlóképpen, ti férjek, megértően éljetek együtt az asszonyokkal, mint a gyengébb nemmel; adjátok meg nekik a tiszteletet, mint az élet kegyelmében örököstársatoknak, hogy az imádságnak ne legyen bennetek akadálya. Végül mindnyájan legyetek egyetértők, együtt érzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak. Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek.
Ez az Isten igéje
(1Pét 3,1-9)

Szentlecke Szent János apostol első leveléből
Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal. Erről ismerjük fel, hogy az igazságból valók vagyunk-e, és így nyugtatjuk meg (Isten) színe előtt a szívünket. Ha szívünk vádol minket valamivel, az Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud.
Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal az Isten iránt. Bármit kérünk, megkapjuk tőle, hisz megtartjuk parancsait, és ami tetszik neki, azt tesszük. Az az ő parancsa, hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást parancsa szerint. Aki teljesíti parancsait, benne marad az Istenben, és az Isten is őbenne. Azt, hogy ő bennünk marad-e, a Lélektől tudjuk meg, amelyet nekünk adott.
Ez az Isten igéje
(1Ján 3,18-24)

Szentlecke Szent János apostol első leveléből
Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől van, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet.
Az Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül.
Szeretteim, ha az Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten, és a szeretete tökéletes lesz bennünk.
Ez az Isten igéje
(1Ján 4,7-12)

Szentlecke a Jelenések könyvéből
Hallottam, hogy nagy sokaság zengi a mennyben, ezt mondva: “Alleluja! Üdv, dicsőség és hatalom legyen a mi Istenünknek. És a trónról hang tört elő, s így szólt: “Dicsőítsétek Istenünket, akik szolgáltok neki és félitek, kicsik és nagyok!”
És hallottam, mint hatalmas tömeg moraját, mint nagy vizek zúgását, mint zengő mennydörgés robaját: “Alleluja! Megkezdte uralmát Urunk, Istenünk, a Mindenható. Örüljünk, ujjongjunk és dicsőítsük, mert eljött a Bárány menyegzőjének napja. Menyasszonya felkészült. Megadatott neki, hogy ragyogó fehér patyolatba öltözzék.” A patyolat a szentek igaz tetteit jelenti.
Ekkor hozzám fordult: “Írd! Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzői lakomájára!”
Ez az Isten igéje
(Jel 19,1.5-9a)

Evangéliumok
Pap: Az Úr legyen veletek!
Hívek: És a te lelkeddel!
Evangélium Szent Máté könyvéből (5,1-12a)
Jézus a tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket:
“Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok!
Ezek az evangélium igéi

Evangélium Szent Máté könyvégből (5,13-16)
Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban.
Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!
Ezek az evangélium igéi

Evangélium Szent Máté könyvégből (7,21.24-29)
Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: – Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon:
Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja.
Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem váltja tettekre, a balga emberhez hasonlít, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak. Az összedőlt és romhalmazzá vált.”
Ezzel Jézus befejezte ezeket a beszédeket. A nép ámult tanításán, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.
Ezek az evangélium igéi
Evangélium Szent Máté könyvégből (19,3-6)
Akkor odamentek hozzá a farizeusok, hogy próbára tegyék. Ezt kérdezték: “El szabad a férfinek bármilyen okból bocsátania a feleségét?”
Így felelt: “Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette őket, és azt mondta: Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő? Most már többé nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.”
Ezek az evangélium igéi
Evangélium Szent Máté könyvégből (22,35-40)
Hogy próbára tegye, az egyik törvénytudó kérdéssel fordult hozzá: “Mester, melyik a főparancs a törvényben?”
Jézus ezt felelte: “Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták.”
Ezek az evangélium igéi

Evangélium Szent Márk könyvégből (10,6-9)
Isten a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten összekötött, azt ember ne válassza szét.”
Ezek az evangélium igéi
Evangélium Szent János könyvégből (2,1-11)
Harmadnap menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: “Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: “Asszony, a te gondod az én gondom. De még nem jött el az én órám.” Erre anyja szólt a szolgáknak: “Tegyetek meg mindent, amit csak mond!”
Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három mérős. Jézus szólt nekik: “Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: “Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.” Odavitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való – a szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták -, hívatta a násznagy a vőlegényt, s szemére vetette: “Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort.”
Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne.
Ezek az evangélium igéi
Evangélium Szent János könyvégből (15,9-12)
Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök.
Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket.
Ezek az evangélium igéi

Evangélium Szent János könyvégből (15,12-16)
Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok.
Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek.
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle.
Ezek az evangélium igéi
Evangélium Szent János könyvégből (17,20-26)
De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.
Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél.
Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél. Én igazságos Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is felismerték, hogy te küldtél. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek.”
Ezek az evangélium igéi
A házasságkötés szertartása

A szertartás megkezdésekor a pap az oltár előtt áll, és a jegyespár felé fordul.

A pap keresztet vet és mondja: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Hívek: Ámen
A pap: Kegyelem nektek és békesség, Atyánktól az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól!
Hívek: És a te lelkeddel.

Könyörgés
Pap: Könyörögjünk (rövid csend: kéréseinkre gondolunk)
Tekints, Urunk, könyörgésünkre, és áraszd jóságosan kegyelmedet híveidre, akik most házasságot kötnek szent oltárodnál! Legyenek mindig állhatatosak a kölcsönös szeretetben! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön-örökké. Hívek: Ámen.

Házasságkötés szertartása
Pap: Kedves jegyespár! Eljöttetek ide a templomba, hogy az Úr megpecsételje és megszentelje szívetek szeretetét, egyházának szolgája és a hívek közösségének színe előtt. Krisztus Urunk bőséges áldását adja erre a szeretetre. Egy külön szentség kegyelmével gazdagít és erősít meg titeket, hogy kölcsönös örök hűségben vállalni tudjátok a házastársak szent kötelességeit. A házasság szentségének méltósága őszinte szándékot kíván tőletek. Feleljetek ezért az Egyház kérdéseire!
Pap: N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?
Vőlegény/Menyasszony: Megfontoltam.
Pap: Ígéred-e, hogy leendő feleségedet/férjedet tiszteled és szereted, amíg a halál el nem választ benneteket egymástól?
Vőlegény/Menyasszony: Ígérem!
Pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat?
Vőlegény/Menyasszony: Elfogadom!
Pap: Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket?
Vőlegény/Menyasszony: Ígérem!

Házasságkötés szándékának kinyilvánítása
Pap: N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarod-e a jelenlevő N.-t feleségül venni?
Vőlegény: Akarom!
Pap: Mondd tehát utánam: N., – Isten szent színe előtt – feleségül veszlek.
Pap: N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarsz-e a jelenlevő N.-hez feleségül menni?
Menyasszony: Akarok!
Pap: Mondd tehát utánam: N., – Isten szent színe előtt – feleségül megyek hozzád.

Eskü
Pap: Most pedig, ősi magyar szokás szerit, esküvel is erősítsétek meg azt, amit az imént egymásnak ígértetek! Tegyétek ujjatokat a feszületre, és mondjátok utánam az eskü szavait! (Vagy olvassátok fel az eskü szavait)
Jegyesek: Isten engem úgy segéljen, Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária és Istennek minden szentjei, /(csak a vőlegény) hogy a jelenlévő N.-t szeretem, szeretetből veszem feleségül/ /(csak a menyasszony) hogy a jelenlévő N.-t szeretem, szeretetből megyek hozzá feleségül./ Isten rendelése szerint, az Anyaszentegyház törvénye szerint, és hogy őt el nem hagyom holtomiglan-holtáiglan semmiféle bajában. Isten engem úgy segéljen!

A gyűrűk megáldása és átadása
Pap: Áldd + meg Istenünk, ezeket a gyűrűket, hogy az új házastársakat mindig emlékeztessék kölcsönös szeretetükre és hűségükre! Krisztus, a mi Urunk által. Hívek: Ámen.
Pap: Csókoljátok meg a hűség gyűrűjét, húzzátok egymás ujjára (és mondjátok utánam:)
Jegyesek: N. – viseld ezt a gyűrűt – szeretetem és hűségem jeléül: – az Atya, – a Fiú – és a Szentlélek nevében!

Egyetemes könyörgések
Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Isten, hogy szentelje meg és halmozza el áldásával az új házastársakat!

 1. A Szentháromság egy Isten tartsa meg őket szilárd egységben és életadó szent közösségben!
 2. A mennyei Atya gondviselése adjon nekik hosszú életet és bőséges kegyelmet!
 3. Krisztus békéje lakjék szívükben, és töltse el mindazokat, akik hajlékukba lépnek!
 4. A Szentlélek egyesítse szívüket a tiszta szeretet elszakíthatatlan kötelékével!
 5. A Szentháromság egy Isten fogadja be őket az élet alkonyán az örök boldogságba és végtelen szeretetébe!

Nászáldás (A)
Pap: Most, kedves testvéreim, kérve kérjük Urunkat, hogy erre a szolgájára, ki egyesével házasságra lépett Krisztusban, árassza jóságosan áldását, és akiket összeköt ez a szent szövetség (Krisztus testének és vérének szentsége által) szeretetben egy szív és egy lélek legyenek!
Istenünk, te hatalmad erejével a semmiből megteremtetted a világot, majd miután a mindenség alapjait leraktad, és isteni képmásodra megalkottad az embert, a férfinak elválaszthatatlan segítőtársul adtad az asszonyt, hogy ne ketten legyenek többé, hanem egy emberként éljenek, és így arra tanítasz minket, hogy nem választhatjuk széjjel, amit akaratod egynek alkotott.
Nézz kegyesen szolgálódra, aki oltalmazó áldásodat kéri a házasélet küszöbén: a szeretet és a békesség lakjék lelkében, és állhatatosan kövesse azoknak a szent asszonyoknak példáját, akiket a Szentírás magasztal!
A férje bátran hagyatkozzék reá, és elismerve őt egyenlő társának, aki vele a kegyelmi életben is osztozik, méltó tisztelettel legyen iránta, és mindvégig azzal a szeretettel szeresse, amellyel Krisztus szerette egyházát!
Most pedig azért könyörgünk, Uram, hozzád, hogy ezek a szolgáid mindig a hitnek és parancsaidnak útján járjanak, s a házastársi hűséget őrizve az erkölcsi tisztaságnak példái legyenek. Az evangéliumból merített erővel mindenki előtt tanúságot tegyenek Krisztusról (,a termékenység áldásában részesülve bizonyuljanak erényes szülőknek, és fiaiknak fiait mind a ketten láthassák)!
Az életük legyen hosszú és boldog, s a szentek társasságába jussanak a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által.
Nászáldás (B)
Pap: Most, kedves testvéreim, kérve kérjük Urunkat, hogy erre a szolgájára, ki egyesével házasságra lépett Krisztusban, árassza jóságosan áldását, és akiket összeköt ez a szent szövetség (Krisztus testének és vérének szentsége által) szeretetben egy szív és egy lélek legyenek!
Istenünk, te a hitvesi köteléknek szent és fenséges értelmet adtál: úgy akartad, hogy a házastársi szövetség Krisztusnak és egyházának szent kapcsolatát jelezze.
Nézz kegyesen szolgálódra, aki oltalmazó áldásodat kéri a házasélet küszöbén: a szeretet és a békesség lakjék lelkében, és állhatatosan kövesse azoknak a szent asszonyoknak példáját, akiket a Szentírás magasztal!
A férje bátran hagyatkozzék reá, és elismerve őt egyenlő társának, aki vele a kegyelmi életben is osztozik, méltó tisztelettel legyen iránta, és mindvégig azzal a szeretettel szeresse, amellyel Krisztus szerette egyházát!
Most pedig azért könyörgünk, Uram, hozzád, hogy ezek a szolgáid mindig a hitnek és parancsaidnak útján járjanak, s a házastársi hűséget őrizve az erkölcsi tisztaságnak példái legyenek. Az evangéliumból merített erővel mindenki előtt tanúságot tegyenek Krisztusról (,a termékenység áldásában részesülve bizonyuljanak erényes szülőknek, és fiaiknak fiait mind a ketten láthassák)!
Az életük legyen hosszú és boldog, s a szentek társasságába jussanak a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által.

Nászáldás (C)
Pap: Most, kedves testvéreim, kérve kérjük Urunkat, hogy erre a szolgájára, ki egyesével házasságra lépett Krisztusban, árassza jóságosan áldását, és akiket összeköt ez a szent szövetség (Krisztus testének és vérének szentsége által) szeretetben egy szív és egy lélek legyenek!
Istenünk, te rendelted az asszonyt a férfi mellé, és erre a legősibb emberi közösségre áldást adtál, s bár megbüntetted ősszüleink vétkét, és vízözönnel sújtottad a bűnös világot, ez az áldás mindvégig megmaradt.
Nézz kegyesen szolgálódra, aki oltalmazó áldásodat kéri a házasélet küszöbén: a szeretet és a békesség lakjék lelkében, és állhatatosan kövesse azoknak a szent asszonyoknak példáját, akiket a Szentírás magasztal!
A férje bátran hagyatkozzék reá, és elismerve őt egyenlő társának, aki vele a kegyelmi életben is osztozik, méltó tisztelettel legyen iránta, és mindvégig azzal a szeretettel szeresse, amellyel Krisztus szerette egyházát!
Most pedig azért könyörgünk, Uram, hozzád, hogy ezek a szolgáid mindig a hitnek és parancsaidnak útján járjanak, s a házastársi hűséget őrizve az erkölcsi tisztaságnak példái legyenek. Az evangéliumból merített erővel mindenki előtt tanúságot tegyenek Krisztusról (,a termékenység áldásában részesülve bizonyuljanak erényes szülőknek, és fiaiknak fiait mind a ketten láthassák)!
Az életük legyen hosszú és boldog, s a szentek társasságába jussanak a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által.

Nászáldás (D)
Pap: E testvéreinkért, akik házasságkötésre az oltárhoz járultak, (és részesülnek Krisztus testében és vérében,) kérjük Urunkat, hogy egymással mindig kölcsönös szeretetben éljenek!
Szentséges Atyánk, Istenünk, te férfit és nőt alkottál, amikor képmásodra megteremtetted az embert, hogy együtt töltsék be feladatukat a földön, testi-lelki egységben.
Légy kegyes N. és N. szolgád iránt, és terjeszd föléjük áldó jobbodat! Add, Urunk, hogy szentségi házasságuk egész folyamán a te szereteted ajándékait osszák meg egymással, és miközben kölcsönösen tanújelét adják, hogy köztük lakozol, egy test és egy lélek legyenek.
Azt is add meg, Istenünk, hogy otthonukat, melyet alapítanak, szorgalmas munkával gondozzák, és gyermekeiket az evangélium törvénye szerint formálva, mennyei családod számára neveljék!
N. szolgálódra áradjon kegyes áldásod, hogy hitvesi és anyai kötelességének élve a családnak tiszta szeretettel viselje gondját, és kedvességével honosítsa meg benne a bizalom légkörét!
N. szolgádat is kísérje, Urunk, mennyei áldásod, hogy híven teljesítse minden kötelességét, mint hűséges hitvestárs és családjának gondos atyja!
Add kegyesen, szentséges Atyánk, Istenünk, hogy ők, akik színed előtt házasságra léptek, és asztalodhoz kívánnak járulni, a mennyei lakomának is boldog részesei legyenek egykor, Krisztus, a mi Urunk által.

Nászáldás (E)
Pap: E testvéreinkért, akik házasságkötésre az oltárhoz járultak, kérjük Urunkat, hogy egymással mindig kölcsönös szeretetben éljenek!
Istenünk, te jóságodban szövetséget kötöttél választott népeddel, és ezt a szövetséget a kölcsönös hitvesi szeretet által szemléltetted számunkra. Az újszövetségi házasságot még tökéletesebb jelképpé tetted, midőn azt akartad, hogy keresztény híveid házassága tárja fel előttünk Krisztus és az Egyház jegyesi kapcsolatának szent titkát.
Légy kegyes N. és N. szolgád iránt, és terjeszd föléjük áldó jobbodat! Add, Urunk, hogy szentségi házasságuk egész folyamán a te szereteted ajándékait osszák meg egymással, és miközben kölcsönösen tanújelét adják, hogy köztük lakozol, egy test és egy lélek legyenek. Azt is add meg, Istenünk, hogy otthonukat, melyet alapítanak, szorgalmas munkával gondozzák, és gyermekeiket az evangélium törvénye szerint formálva, mennyei családod számára neveljék!
N. szolgálódra áradjon kegyes áldásod, hogy hitvesi és anyai kötelességének élve a családnak tiszta szeretettel viselje gondját, és kedvességével honosítsa meg benne a bizalom légkörét!
N. szolgádat is kísérje, Urunk, mennyei áldásod, hogy híven teljesítse minden kötelességét, mint hűséges hitvestárs és családjának gondos atyja!
Add kegyesen, szentséges Atyánk, Istenünk, hogy ők, akik színed előtt házasságra léptek, és asztalodhoz kívánnak járulni, a mennyei lakomának is boldog részesei legyenek egykor, Krisztus, a mi Urunk által.

Nászáldás (F)
Pap: Most imádkozzunk, kedves testvéreim, ezekért a házastársakért, és kérve kérjük számukra Isten áldását, hogy segítségével jóságosan támogassa Őket, mert házasságukat is néki köszönik. Világ teremtője, szentséges Atyánk, a saját képmásodra alkottad a férfit és az asszonyt, és életközösségüket bőséges áldásoddal akartad gazdaggá tenni.
Az új asszonyért könyörgünk hozzád alázatos szívvel, ki férjével ezen a napon szent frigyre lépett. Urunk és Istenünk, a te bőséges áldásod szálljon reá és hitvestársára (,hogy boldog házaséletük folyamán gyermekekkel ékeskedjék otthonuk és gyarapodjék egyházad)!
A te dicséretedet zengjék az örömben és téged keressenek a bánat idején, a te segítségedet élvezzék munkájuk közben, és érezzék, hogy mellettük állasz, ha gondokkal küzdenek!
A hívek közösségében imádkozzanak hozzád, a világban tegyenek tanúságot rólad, majd szép életkort érjenek s az itt jelenlévőkkel együtt a mennyei hazába jussanak, Krisztus, a mi Urunk által.