Beszámoló a Szent Imre Művelődési Ház 2014. évi tevékenységéről

A Szent Imre Művelődési Ház tevékenysége egyházi közművelődési intézményként elválaszthatatlan a szolnoki Belvárosi Római Katolikus Főplébánia életétől. A művelődési otthon vezetőjeként látom el a Főplébánia gondnoki feladatait és munkatársaimmal együtt részt veszünk a különféle programok, rendezvények, közösségi események tervezésében, szervezésében és lebonyolításában. Ezenkívül művelődési házunk helyet biztosít közösségeink rendezvényeinek is.

A Szent Imre Művelődési Ház 2013. évét nagyban meghatározta Boldog Sándor István szalézi szerzetes vértanú személyének megismertetése ünnepek, megemlékezések és egyéb események kapcsán, amely a 2014. évben is folytatódott. Megemlékeztünk születésének 100. évfordulójáról, megvalósult – a művelődési ház és a Főplébánia közös Szentháromság terén – a világon elsőként Boldog Sándor István köztéri, egész alakos szobrának felállítása. A 2014. évi eseményekkel nem szeretnénk, ha elhalványulna a szalézi vértanú személye és példája, hanem állandó törekvésünk az Ő további megismerése és megismertetése.

2014. évi életünkre rányomta bélyegét az április végén átadott és Beer Miklós megyéspüspök által megáldott Mustármag Római Katolikus Óvoda, amely Európai Uniós támogatással valósult meg és nyomon követhettük épülését, szépülését és segédkeztünk a bepakolásban is. Bővebben…

Színházterem felújítása

Nagy örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk a megújult Szent Imre Művelődési (Cserkész) házat, amely mint az országban kevés számú egyházi közművelődési intézményként szeretne részt venni a 21. század kulturális-közösségi törekvéseiben. A felújításokat sikerült elsősorban Szolnok város Ökomenikus Keresztény Egylet segítségével és részben önerőből megvalósítani. A felújítás során új belsőt kapott Művelődési házunk, amely érintette a teljes színházterem festését, a megrongálódott mennyezet kijavítását, a színpad újraburkolását, a világítási rendszer teljes felújítását energiatakarékos megoldásokkal és a parketta javítását. A külsőt tekintve a homlokzati felirat, a bejárati ajtó és a tető újult meg.

A képekkel szeretnénk szemléltetni a felújítás szükségességét, folyamatát és eredményét. Bővebben…

Beszámoló a Szent Imre Művelődési Ház 2013. évi tevékenységéről

A Szent Imre Művelődési Ház 2013-as évi tevékenységét mélyen meghatározta Bosco Szent János és a Szalézi rend lelkisége. Ezen rövid írásom megfogalmazásában szeretnék említést tenni Boldog Sándor Istvánról városunk egyik példaértékű polgáráról, aki életét áldozva, hittel és büszkeséggel állt szembe a kommunizmus ideológiájának elsöprő erejével. Sándor István élete és az élete folyamán véghezvitt tettei mintaértékű példaként mutathatók fel a mai fiatalság körében.

Azt, hogy egy közösség milyen nem „én”, vagy a kedves olvasó határozza meg, hanem „mi”. Ebből kifolyólag a közösség mindig olyan személyt választ maga közül vezető személynek, aki megfelel a közösség érdekeinek. Sándor István azon emberek közé tartozott, aki erejét nem arra fordította, hogy Őt szeressék, hanem arra, hogy Ő szeressen másokat. Sándor István maga köré gyűjtötte azokat a fiatalokat, akik szintén ezeket a nézeteket képviselték és így vált Ő az akkori Szalézi fiatalok példaképévé.

Milyen rendezvények és feladatok történtek Sándor István emlékével kapcsolatban, egyházközösségünkben?

Bővebben…

Beszámoló a Szent Imre Művelődési Ház 2012. évi tevékenységéről

A Szent Imre Művelődési Ház 2012-es évi tevékenységét meghatározta az elmúlt évben befejeződött, de erre az időszakra is átkerült események a CSALÁD ÉVÉNEK programjaiból, továbbá a HIT ÉVE helyi megnyitása és az ezzel kapcsolatos események, valamint a hit évével együtt elkezdődött VÁCI EGYHÁZMEGYEI ZSINAT előkészületei és megnyitása, annak helyi programjai.   

A Család Évének plébániai eseményei nem értek véget azzal, hogy „letudtuk az évet és vége”.  Közösségeinkben továbbra is kiemelten szerepel, hogy többet foglalkozzunk a körünkben élő katolikus családok lelki gondozásával. Miután a családok megtalálták egymással a kapcsolatot, és megosztották egymással ünnepeiket és gondjaikat, ezt a feladatot, mint egy missziót tovább folytatták 2012 évben is, a plébániai közösségeink, de mindinkább a nevelési intézményeink családjai felé. Elsősorban a katolikus óvodánkhoz és iskolánkhoz tartozó szülői közösségekben és természetesen a nevelői (tantestületi) közösségben.

Milyen feladatokat végeztünk a Család évéhez kapcsolódóan egyházközségünkben?

Több tanítás hangzott el az óvodai és iskolai szülői közösségek összejövetelein arról, hogy a családi élet közössége a Szentháromság Egy Isten megjelenítője a szentségben, a méltóságban, a személyek kölcsönös ajándékozásában és elfogadásában.

Előadások és beszélgetések hangzottak el a családról, a szülői hivatásról, gyermeknevelésről, örömökről, kihívásokról, kérdésekről és válaszokról.

Mennyire fontos a családi nevelésben megszilárdítani az óvodai, iskolai nevelés során kapott értékeket (ima, viselkedés, beszéd, szeretetátadás, stb.).

Ebben az évben is öt alkalomból álló jegyes oktatáson a hittani anyag elsajátítása mellett sokrétűen megismertettük a családi élet szépségeit és a szükségszerűen adódó nehézségek orvoslásának lehetőségeit is, emellett a szentségi házasság titkának megélésének lehetőségét világunkban.

Több alkalommal találkoztak hitoktatóink a város iskolái hittanos gyerekeinek szüleivel, ahol a családi életben a hitre nevelés fontosságáról beszélgettek, melyben a szülőknek kell elsőként megjeleníteni Istennek a jóságát és szeretetét.

A katekumen csoportjainkban a hitre történő felkészítés kapcsán foglalkoztunk a keresztény családi élet értékeinek bemutatásával.

Folyamatos figyelmet fordítottunk a magányosokra, az idősekre és a betegekre.

A másik jelentős esemény, amely 2012-es évünket meghatározta, hogy XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából, 2012. október 11-i kezdettel meghirdette a Hit évét. Az új evangelizáció szellemében rendezett tematikus év a Szentatya szándékának megfelelően 2013. november 24-én fejeződik be. Ezzel együtt Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök egyházmegyei zsinatot hirdetett meg, amely október 11-én, csütörtökön, a II. Vatikáni Zsinat 50. évfordulóján, a Hit Éve nyitónapján vette kezdetét.

A Hit Éve és az Egyházmegyei Zsinat megnyitása a Belvárosi Templomban 2012 október 14-én, vasárnap történt meg.

Milyen fontosabb események történtek ezen a területen?

A plébániai közösségekben (katekumen csoportok, plébániai felnőtt hittan csoportok, stb.) beszéltünk a hit évének fontosságáról, szükségességéről a mindennapi keresztény életünkben.

Az iskolai lelki napokon tudatosítottuk azt, hogy „Újra fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét”.

Minden családot szeretettel buzdítottunk arra, hogy ebben az évben fokozottan figyeljünk Egyházunk felhívására, hogy mélyüljünk el hitünkben, annak megismerésében a közösségi programokon keresztül és megfelelő lelki olvasmányokkal.

A felnőttek számára tartott katekézissorozat részeként elmélkedések sorozata kezdődött a plébánián heti két alkalommal, mely a hit évének egyik tanításához kapcsolódik: „egyedül az istenhit képes kiemelni minket – egyénileg és közösségileg is – nyomorunkból”.

  Bővebben…

Beszámoló a Szent Imre Művelődési Ház 2011. évi tevékenységéről

A Család éve

 A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése értelmében 2010 december 26-án kezdődött el a CSALÁD ÉVE  hazánkban és plébániáinkon is, amely 2011. december 30-án, Szent Család vasárnapján ért véget.

 A családi élet Isten tervének szerves része, sőt a család lehetővé teszi, hogy megérezzük az Istennel való közösség örömét. A férfi és a nő szerelmének szépsége, ha egész életre szóló szövetségre lépnek egymással, Isten legvonzóbb természetes képét jeleníti meg az emberi társadalomban. Ez az életszövetség a férj és a feleség kölcsönös javára, s az új emberi élet elfogadására és nevelésére irányul. Fontosnak tartottuk, hogy a család maga is a közös hit, a közös imádság otthona legyen.

Plébániai közösségeink jobban megismerték a körünkben élő katolikus családokat. Maguk a családok is megtalálták egymással a kapcsolatot. Örömmel megosztották egymással ünnepeiket és gondjaikat, segítették egymást munkával, személyes jelenléttel, tapasztalatok átadásával, és ha szükség úgy hozta anyagiakkal is.

Mit tettünk a Család évében egyházközségünkben?

–         Több tanítást hallottunk arról, hogy a családi élet közössége a Szentháromság Egy Isten megjelenítője a szentségben, a méltóságban, a személyek kölcsönös ajándékozásában és elfogadásában.

–         A Család évét remekül reprezentálta a Szolnokon megrendezésre került VII. Váci Egyházmegyei Találkozó családi programjai (előadások, vetélkedők, tanúságtételek).

–         Foglalkoztunk a fiatalok családi életre nevelésének kérdéseivel, hisz sokaknál az a családmodell is hiányzik, amely jelenvalóvá teszi, megjeleníti Istennek a jóságát, Istennek a hűségét.

–         Ebben az évben is öt alkalomból álló jegyes oktatáson a hittani anyag elsajátítása mellett sokrétűen megismertettük a családi élet szépségeit és a szükségszerűen adódó nehézségek orvoslásának lehetőségeit is.

–         Büszkeséggel töltött el bennünket, hogy egyre több olyan családdal találkoztunk, akik gyerekruhával, bútorral, baráti szóval, betegek ápolásával segítették egymást, a rászorulókat,

–         Figyelmet fordítottunk a magányosokra, az idősekre és a betegekre.

 Az elmúlt évben a művelődési házban folyt hitoktatás, jegyes kurzus, elsőáldozók felkészítése, énekpróba, ünnepségek, előadások megszervezése, valamint felnőttoktatás, melyért terembérleti díjat fizetnek a használók. Az átalakított szolgálati lakást, az LAURUS Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bérli.

Az intézmény vezetőjeként igyekszem a szabad termek bérbeadásából származó bevételekből a működéshez szükséges minimális feltételeket biztosítani. A napi teendők elvégzésében egy alkalmazott (takarító) segít, valamint a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft alkalmazásában álló dolgozókat és az Önkéntes centrum által hozzánk irányított személyeket foglalkoztatunk, mely nagy segítség számunkra. A programok lebonyolítását önkéntes segítőkkel közösen végezzük.

Bővebben…

Szent Imre Művelődési Ház

ELÉRHETŐSÉG

Szent Imre Művelődési Ház (közismerten: Cserkészház)
5000 Szolnok, Templom út. 10.

FENNTARTÓ:
Belvárosi Római Katolikus Főplébánia
5000 Szolnok, Templom út. 8/a.
Tel/fax.: 56/371-203
E-mail:

Vezeti: Fózer Zoltán

Irodai szolgálat:
Hétköznapokon délelőtt:   9 – 12 óráig
                                  délután: 14 – 17 óráig
Szombat, vasárnap az irodai szolgálat szünetel!

Nyitva tartás:
A hét minden napján, igény szerint.

BEMUTATKOZÁS

Székhelye: Szolnok Templom út. 10.
Alapító szerv: Szolnok Belvárosi Római Katolikus Főplébánia
Alapítás: 1998. december 10.
Az intézmény vezetője: Fózer Zoltán
Az intézmény működési területe: Szolnok város és a váci egyházmegye Szolnok környéki települései.
Az intézmény alapításának célja:
A keresztény erkölcsi értékek közvetítése a kultúra, a művészet eszközeivel és ezek nyilvánosságának biztosítása. Közösségteremtés és erősítés. A hitoktatás segítése. Otthonteremtés Szolnok város és környéke keresztény és nem hívő közösségei számára egyaránt.

Bővebben…

Beszámoló a Szent Imre Művelődési Ház 2010. évi tevékenységéről

A papság éve

Vianney Szent János (1786-1859) halálának 150. évfordulójához kapcsolódóan XVI. Benedek pápa Krisztus hűsége, a papok hűsége mottóval a papságnak szentelt év meghirdetését jelentette be március 16-án a Kléruskongregáció plenáris ülésén Rómában.

„Erre a válsággal telített világra jellemző, hogy nincs állás, nincs pénz, és ami a legfélelmetesebb, hogy erkölcs sincs.

Mi van? Van egyáltalán valami, amibe bele lehetne kapaszkodni? Van egyáltalán valami, ami reményt ad a tévelygőknek, a hontalanoknak, az állásnélkülieknek, a bűnben fetrengőknek, a bűnöktől megfertőzötteknek, a bűnökben megbetegedetteknek?

A válasz már adja a reménysugarat. Sokan ismerik is, csak nem akarják tudatosítani magukban. Ahhoz, hogy a válság megszűnjön, ahhoz, hogy az Isten által adott norma társadalmi és lelki szinten helyre álljon, újra el kell indulni és keresni azt, aki mindezt a mi közreműködésünkkel helyre tudja állítani. Lehetnek konferenciák, jöhetnek szebbnél szebb, biztatóbbnál biztatóbb ötletek – ezek eddig is voltak – az egész világ az ígéret földje lett a kimondott szavak révén, amiket eredmények nem követtek és nem is fognak követni, amíg az alapvető problémát nem ismerik el a világ vezetői: elveszítettük és folyamatosan elhagyjuk az Istent, kiközösítettük Őt társadalmainkból, családjainkból, egyéni életünkből. Tehát vissza kell találni Hozzá. Belé kell vetnünk bizalmunkat, követnünk kell törvényeit. Az Ő törvényeit figyelembe véve kell országaink, világunk törvényeit újraalkotni és akkor a fennálló erkölcsi téboly, ami az egész világot nem csak megfertőzte, de teljesen átjárta és lebetegítette, megszűnik. Ez a szomorú napi életünkbe beleragadott folyamat csakis Isten irgalmas szeretetével és segítségével fordítható vissza.

Isten, Jézus Krisztus által nem véletlenül küldi a világba püspökeit, papjait, szerzeteseit. A maradandó gyümölcsök, amiket nekünk teljesítenünk kell, bele kell foglalják a fent említett problémákon való munkálkodást.”

Jelinek Antal

Hálát adhatunk Istennek, hogy Szolnokon vannak papjaink, akik elkötelezettek és segítenek az útmutatásban, szívükön viselik a társadalom és az egyén problémáit, értékek közvetítésévek mutatják a helyes utat, ami nem más mint az Isten útja.

A beléjük vetett bizalmunkat Isten azzal jutalmazta az elmúlt évben, hogy segítette megújulásunkat. Ennek jeleként küldött elsőosztályosokat, ráadásul annyit, hogy két osztályt is indíthattunk volna, ha ehhez a feltételeink megfeleltek volna. Remélhetőleg 2011 szeptemberében már minden feltétel adott lesz és a hozzánk jelentkező minden gyermeknek lehetősége lesz nálunk tanulni.

Általános iskolai oktatáson kívül az elmúlt évben művelődési házban folyt hitoktatás, jegyes kurzus, elsőáldozók felkészítése, énekpróba, ünnepségek, előadások megszervezése, valamint felnőttoktatás, melyért terembérleti díjat fizetnek a használók. Az átalakított szolgálati lakást, az Alapítványi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bérli.

Az intézmény vezetőjeként igyekszem a szabad termek bérbeadásából származó bevételekből a működéshez szükséges minimális feltételeket biztosítani. A napi teendők elvégzésében egy alkalmazott (takarító) segít, valamint a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft alkalmazásában álló dolgozókat foglalkoztatunk, mely nagy segítség számunkra. A programok lebonyolítását önkéntes segítőkkel közösen végezzük.

A 2010. évi szakmai tevékenységünk kiemelt területei:

Bővebben…